Artikel Anterieure overeenkomst de Boskamplocatie te Roden

Partijen, plan, locatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld en Stichting Woonborg, hebben een anterieure overeenkomst gesloten, ondertekend op respectievelijk 24 januari 2018 en 20 december 2017. In deze anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het wettelijk verplichte verhaal van kosten en de vrijwaring voor planschade, van de Boskamplocatie te Roden, kadastraal bekend gemeente Roden sectie I nummers 2457, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849 en 5121 (gedeeltelijk).

Hoofdlijnen overeenkomst

In de overeenkomst zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

  • De gemeente spant zich in om de realisatie van onder meer 28 sociale huurwoningen planologisch mogelijk te maken. Zij bevordert de procedurele afwikkeling van het bestemmingsplan.
  • Stichting Woonborg is verplicht in verband met de door de gemeente gemaakte en te maken kosten een exploitatiebijdrage voor dit project te betalen.
  • Naast het verhaal van kosten en een regeling over planschade, heeft de overeenkomst tot doel om de randvoorwaarden en de rechten en plichten van partijen ter zake van de (her)ontwikkeling vast te leggen. Daartoe behoort onder andere de uitruil van gronden over en weer.
  • Stichting Woonborg ontwikkelt en realiseert de 28 sociale huurwoningen voor eigen rekening en risico, binnen de overeengekomen randvoorwaarden.
  • De gemeente behoudt volledig haar publiekrechtelijk verantwoordelijkheid en bevoegdheden ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsproces.

Algemene informatie

Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met één of meerder particuliere grondeigenaren sluit voorafgaand aan het vaststellen van een bestemmingsplan. Het vaststellen van een exploitatieplan is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Met het sluiten van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.