Artikel Adviesraad Duurzaamheid Noordenveld

In februari 2018 heeft de Gemeenteraad besloten dat er binnen de gemeente Noordenveld een Adviesraad Duurzaamheid moet komen.

De reden hiervoor is dat alle gemeenten, dus ook Noordenveld, de opdracht heeft gekregen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het aan de ene kant belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken zijn, zodat het draagvlak zo groot mogelijk wordt. En aan de andere kant dat de initiatieven, projecten en maatregelen die nu al door inwoners worden opgezet, ondersteund worden door de gemeente.

Diverse achtergronden

De adviesraad is vervolgens twee maand later met tien leden al van start gegaan. Doordat de tien leden uit diverse sectoren komen, en kennis hebben van verschillende onderwerpen, zijn zij een goed afspiegeling van de inwoners is de gedachte. Zij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen rondom duurzaamheid en fungeren als denktank.

Klimaatneutraal worden doen we samen

De gemeente Noordenveld heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit kan zij niet alleen niet alleen. Dit wordt alleen bereikt door met inwoners samen te werken. Daarom vraagt de Adviesraad Duurzaamheid inwoners en organisaties mee te denken, ideeën te opperen, initiatieven te starten, een innovatief product te ontwikkelen of iets te doen wat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig Noordenveld. Het mailadres dat u hiervoor kunt gebruiken is adviesraadduurzaamheid@gmail.com

Tot nu toe

De Adviesraad heeft inmiddels op een aantal beleidsstukken en nota's advies gegeven. Onder andere:

  • Het coalitieakkoord
  • Nota Afvalbeleid evaluatie en toekomst
  • Adviesnotitie Tractie
  • Gebouwenbeheer