Artikel Waarom afval scheiden aan de bron?

Inwoners vragen zich wel eens af waarom de gemeente heeft gekozen om PMD-afval gescheiden in te zamelen. Er zijn immers ook gemeenten waar het PMD-afval bij het restafval gaat, en waar het scheiden gedaan wordt bij het verwerkingsbedrijf.

Het achteraf scheiden van afval levert op dit moment nog onvoldoende milieurendement op. De hoeveelheid herbruikbaar materiaal bij nascheiding valt in het niet bij de hoeveelheid die gehaald kan worden bij bronscheiding. Bovendien hebben we bij afvalscheiding aan de bron veel meer grip op de kwaliteit en de hoeveelheid herbruikbaar materiaal.

Ook is het achteraf scheiden van huishoudelijk afval voor onze gemeente niet efficiënt vanwege de hoge verwerkingskosten. Met bronscheiding houden we de afvalstoffenheffing voor onze inwoners dus lager.

De gemeente Noordenveld heeft daarom op het gebied van afvalinzameling en –verwerking ingezet op bronscheiding. Dit past ook bij het afvalbeleid van de rijksoverheid, waarbij besloten is dat het huishoudelijk afval zoveel mogelijk aan de bron gescheiden moet worden (VANG-programma) met als doel om in 2020 minimaal 75% huishoudelijk afval te hergebruiken en er nog maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar mag worden aangeboden. Zo is dat ook in ons gemeentelijk afvalstoffenbeleid vastgelegd en vastgesteld.

Als gevolg van ons beleid hebben wij een verwerkingscontract voor huishoudelijk restafval gesloten met EEW Energy from Waste Delfzijl BV.