Nieuwsbericht Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding

Gepubliceerd op: 26 mei 2015 09:20

Bewonersonderzoek afvalscheiding: de burger heeft gesproken

Bewonersonderzoek naar afvalscheiding


Begin 2015 is er een bewonersonderzoek verricht naar de afvalscheiding onder de inwoners van de gemeente Noordenveld. Dit onderzoek is uitgevoerd door Socioquest, Onderzoek & Advies, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het bewonersonderzoek is gedaan middels online onderzoek en schriftelijke vragenlijsten, gebaseerd op de plaatselijke omstandigheden. Dit heeft uiteindelijk 820 bruikbare vragenlijsten opgeleverd ofwel een respons van bijna 59%. Voor de volledigheid wordt vermeld dat als statistische regel geldt, dat 400 bruikbare vragenlijsten een betrouwbaar beeld opleveren, ongeacht de grootte van de gemeente.

Wat heeft dit onderzoek opgeleverd?

Geconcludeerd kan worden dat het onderzoek een hoge respons heeft opgeleverd en dat de algemene tevredenheid van inwoners goed te noemen is. Uit dit onderzoek blijkt dat 95,7% tevreden tot zeer tevreden is over de inzameling van restafval en 90,7% tevreden tot zeer tevreden over de inzameling van GFT-afval. De afvalinzameling in de gemeente Noordenveld wordt gemiddeld met een 7,9 beoordeeld. Weinig mensen zijn uitgesproken ontevreden.

Welke aandachtsgebieden?

Op grond van de afvalscheidingscijfers, milieudoelstellingen en kosten/opbrengsten die zijn verbonden aan afvalscheiding worden onderstaande aandachtspunten benoemd:

Drankenkartons(=melk- en sappakken)

Een goede mogelijkheid is om drankenkartons in te zamelen in de zak voor plastic. Daar zou het blik nog bij in kunnen. Over de zak voor plastic blijkt echter uit het onderzoek, dat dit een punt is waar inwoners het minst tevreden over zijn. Zo'n 27% is hier ontevreden tot zeer ontevreden over.
Van de inwoners antwoordt 33,2% positief op de vraag of ze een extra container voor plastic zouden willen hebben. Wanneer het idee is om het scheiden van drankenkartons kracht bij te zetten en dit samen met het plastic in te zamelen, lijkt een andere wijze dan inzamelen met een zak voor de hand te liggen. Hierbij kan ook genoemd worden dat bij de inzameling van plastic de nodige knelpunten naar voren komen en dat wanneer ook het blik bij deze stroom wordt gevoegd, de kans op scheuren van de zak en snijden groter wordt. Een vraag die open blijft, is welk alternatief inzamelmiddel geboden zou moeten worden. Uit het onderzoek blijkt dat men niet altijd weet dat drankenkartons ten tijde van het onderzoek nog in het restafval horen. Ruim 21% van de inwoners gooit dit in een verkeerde afvalstroom (bij het oud papier), waardoor deze afvalstroom vervuild raakt.

GFT

Inwoners geven voor GFT (evenals plastic) het vaakst aan dat zij dit niet scheiden. De tevredenheid over de inzameling van GFT wijkt niet af en is over het algemeen goed te noemen. Een feit is dat 90% van de inwoners aangeeft hierover tevreden tot zeer tevreden te zijn. Wel komen er voor deze afvalstroom (evenals plastic) de meeste belemmeringen naar voren. Dit geldt met name voor de inzameling van het groente-, en fruitafval. Uit het onderzoek komt naar voren dat het groente- en fruitafval (dus niet het tuinafval) 9,5% van de inwoners aangeeft last te hebben van stankoverlast. Van de inwoners geeft 8% aan dat het scheiden van groente en fruit te veel moeite is. De vraag is waar deze moeite uit bestaat en waar de stankoverlast zich bevindt (bijvoorbeeld buiten of binnen). Als deze overlast zich bij de container zou bevinden, is goed denkbaar dat men wil, dat de container vaker opgehaald wordt. Uit het onderzoek komt naar voren dat 69% van de inwoners het geen probleem vindt wanneer het GFT-afval in de wintermaanden 1x in de 4 weken opgehaald zou worden. Wel wordt in de open antwoorden genoemd, dat men het in de zomermaanden vaker opgehaald zou willen hebben. Het is echter goed denkbaar dat dit komt, omdat de container dan snel vol zit met tuinafval. Nader geïnventariseerd zou kunnen worden waar men precies stank ervaart en wat de gemeente daaraan zou kunnen doen. Ten aanzien van het GFT is nog te noemen dat het composteren in de tuin ten opzichte van 2006 is gedaald, namelijk van 23% in 2006 naar 15% in 2015.

Plastic

Zoals aangegeven, geven inwoners voor plastic (evenals GFT) het vaakst aan dat zij dit niet scheiden. Ook is al aangegeven dat voor plastic naar voren komt dat 33,2% van de inwoners positief antwoordt op de vraag of ze een extra container voor plastic zouden willen hebben. Voor plastic komen samen met de inzameling van groente en fruit de meeste belemmeringen naar voren. Genoemd worden: stank, te veel moeite, niet vaak genoeg opgehaald en te weinig ruimte (allemaal steeds door ruim 5% van de inwoners). Zoals ook bij de drankenkartons aangegeven, ligt het inventariseren van welk inzamelmiddel geboden zou moeten worden, voor de hand.

Oud papier

Voor oud papier komen uit het onderzoek geen overduidelijke belemmeringen naar voren. Ook is de tevredenheid niet boven of onder gemiddeld. Wel blijkt dat 81% van de inwoners geen antidrukwerksticker gebruikt.

Overige punten

Naast bovengenoemde punten is nog te noemen dat uit het onderzoek blijkt, dat zo'n 24,1% van de inwoners aangeeft de zak voor textiel te gebruiken. Het overgrote deel van de inwoners gebruikt de textielzak blijkbaar niet. De vraag is wat dit zegt en of het textiel daardoor niet gescheiden wordt. Zo'n 90% geeft bijvoorbeeld aan, goederen die voor hergebruik geschikt zijn soms tot altijd aan te bieden aan de kringloopwinkel of te verkopen via marktplaats. Voor de inzameling van textiel geldt echter ook dat bijna 30% denkt dat een kapotte spijkerbroek bij het restafval moet. Het lijkt erop dat niet altijd duidelijk is waar de textielzak precies voor bedoeld is.

Tips

Tot slot is de inwoners om een tip gevraagd voor afvalinzameling. Hierbij zijn het meest genoemd:
• Gewoon zo laten (géén diftar);
• (Meer) grof huisvuil gratis of goedkoper;
• Extra container voor plastic;
• Inzamelen van melk- en frisdrankpakken en blik;
• In de zomer de GFT-container vaker legen.

Dank voor waardevolle input naar nieuw beleid

De gemeente wil alle burgers, die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek bedanken voor hun bijdrage. Dankzij deze medewerking is waardevolle informatie verkregen over het afvalscheidingsgedrag onder de burgers in Noordenveld. Onder meer op basis hiervan kan de gemeente het afvalbeleid voor de komende jaren verder ontwikkelen. Hiervoor zal de Raad begin juni de kaders vaststellen, waarmee een concept plan kan worden opgesteld, dat naar verwachting in het najaar zal worden aangeboden voor de inspraak, mits college en raad akkoord gaan.

Meer info

Download het volledige rapport van dit bewonersonderzoek.