Adres OBS De Poolster

Kaart met markering op: OBS De Poolster,

 

 

Zevenhuisterweg 3
9311 VA  Nieuw-Roden
Postbus 131
9300 AC  Roden
Tel: (050) 501 77 72

E-mail: info@obsdepoolster.com
Website: www.obsdepoolster.com

Directeur: Jan Timmer
Aantal leerlingen: 325
Aantal personeelsleden: 28
Aantal groepen: 13-14
OPON

Ligging van de school

OBS De Poolster heeft sinds september 2012 de beschikking over een nieuw schitterend functioneel gebouw. Het gebouw voldoet in alle opzichten aan de eisen die aan modern onderwijs worden gesteld, in overeenstemming met de visie en de werkwijze van de school. Het gebouw heeft 14 lokalen, 6 werkpleintjes, 1 groter werkplein, 1 speellokaal, een centrale hal, een praktijkruimte, een personeelskamer en 4 spreekruimten.
Een nieuwe sporthal maakt eveneens onderdeel uit van het gebouw, zodat voor gymnastiek- en andere bewegingslessen geen kostbare 'effectieve lestijd' verloren gaat aan reizen.
Het schoolgebouw ligt op een zeer ruime kavel, middenin het groen. Alle lokalen kijken ten noorden uit op een ruime speelplaats en de sportvelden van VV Nieuw-Roden (waar tijdens de pauzes - onder toezicht - gebruik van mag worden gemaakt). Ook aan de zuidzijde van het gebouw ligt een ruime speelplaats, bestemd voor de kleuters. Zij kunnen buiten spelen zonder daarmee kinderen in de andere groepen te storen tijdens de les. Beide speelplaatsen zijn voorzien van (nieuwe) speeltoestellen.
Aan de oostkant van het gebouw is ruime gelegenheid om fietsen te stallen. Aan de westkant zijn veel parkeerplaatsen om auto's (kort of lang) te parkeren en om uw kind te brengen en te halen op de 'kiss and ride strook'. In verband met de verkeersveiligheid is overdag een circulatieplan van toepassing op de parkeerplaatsen.

Visie van de school

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Kinderen moeten echter ook worden voorbereid op de maatschappij. Zij zullen zich in de toekomst moeten kunnen handhaven als zelfstandig denkende mensen. Op de weg naar volwassenheid is er ook een taak voor de school weggelegd. Wij willen graag bereiken dat de kinderen:

• Zich weerbaar weten op te stellen
• Een positieve houding hebben naar en respect tonen voor onze (multiculturele) samenleving, de natuur en het milieu
• Kritisch kunnen omgaan met de informatiestroom die dagelijks op hen afkomt via de moderne media

Wij willen een evenwichtige ontwikkeling van kinderen bevorderen. Daarbij richten wij ons op de volgende vaardigheden:

• Cognitieve vaardigheden (kennisverwerving)
• Sociaal-emotionele vaardigheden (hoe ga je met elkaar om)
• Creatieve vaardigheden (zoals muziek, tekenen, handvaardigheid etc.)
• Culturele vaardigheden (zoals drama, excursies, theaterbezoek etc.)
• Lichamelijke (lichamelijke opvoeding, zwemmen etc.)

De school probeert het onderwijs zo goed mogelijk op de kinderen af te stemmen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen elkaar leren respecteren en leren samen te werken. De school moet een uitnodigende en veilige plek zijn voor kinderen, wij vinden dat alleen in een dergelijk klimaat een kind zich optimaal kan ontplooien. De leerkrachten hebben daarom niet alleen een taak om kennis en vaardigheden over te dragen maar zij hebben ook een opvoedende taak. Zij moeten kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

Bijzonderheden

Sinds 1903 staat de voormalige Poolster in het huidige dorp Nieuw-Roden. De school is als vierklassige lagere school gesticht in het Roderveld. In 1964 kreeg de school de naam Meester de Vriesschool, genoemd naar Meester Jacob, kortweg Job de Vries die van 1905 tot 1909 als onderwijzer en van 1916 tot 1946 als hoofd der school aan de school verbonden is geweest. Sinds augustus 2012 is de school verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw op een andere locatie aan de Zevenhuisterweg. Dit feit was tevens aanleiding om de naam van de school te veranderen in OBS De Poolster.