Artikel Werkgevers


Personeel nodig?

Matchpunt is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, Novawork en UWV WERKbedrijf.

Het doel van de samenwerking is om de vraag naar personeel en het aanbod van werkzoekenden beter op elkaar af te stemmen.

Matchpunt opereert op de regionale arbeidsmarkt en verbindt werkzoekenden en werkgevers met elkaar. De dienstverlening van Matchpunt voor de werkgevers wordt vorm gegeven op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Er is maar één klant: de werkgever.
 • Duidelijkheid bieden aan de werkgever vanuit één publiek samenwerkingsverband in de regio.
 • Afspraken met werkgevers vastleggen en nakomen.
 • De werkgever heeft in beginsel één aanspreekpunt (accountmanager) voor de afhandeling van de vraag.
 • Transparantie: We zijn transparant voor de werkgever. De werkgever weet door onze informatie wat hij moet doen om personeel te vinden en weet wat hij van ons kan verwachten.
 • Vraaggericht: Onze regionale aanpak richt zich primair op de vraag van de werkgevers en de arbeidsmarkt, voor zover die vraag passend is voor onze werkzoekenden. Met ons aanbod proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de vraag.
 • Samenwerking: de werkgeversbenadering richt zich op samenwerking om optimaal gebruik te maken van de kennis en dienstverlening van derden, zoals intermediairs, brancheorganisaties, kenniscentra en de regionale onderwijsinstellingen.
 • Regionale coördinatie: De arbeidsmarkt vraagt om een regionale aanpak van de werkgevers. Matchpunt is de schakel voor het stroomlijnen en coördineren van deze aanpak.
 • Lokale vacatures kunnen niet altijd met lokaal aanbod vervuld worden; dat vergt koppeling van de lokale situaties in regionaal verband.
 • De regionale vraag van werkgevers vraagt soms om een ander antwoord dat lokaal geboden kan worden; Matchpunt werk aan de ontwikkeling van arrangementen en projecten in regionaal verband.
 • De landelijke ontwikkelingen ( jeugdbeleid, sectorenbeleid, participatiebeleid et cetera) worden door Matchpunt op de voet gevolgd. Matchpunt koppelt de regionale ontwikkelingen aan bestaande landelijke afspraken.