Artikel Meerkostenregeling

Regeling tegemoetkoming meerkosten

In verband met het afschaffen van een aantal regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten heeft de gemeente Noordenveld een nieuwe regeling getroffen. Deze regeling is bestemd voor inwoners van de gemeente Noordenveld met een laag inkomen en een laag vermogen. Deze nieuwe regeling is met ingang van 1 januari 2015 van kracht geworden.

Om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming meerkosten moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een chronisch ziekte en/of een beperking;
  • U bent 18 jaar of ouder en inwoner van Noordenveld;
  • Uw draagkracht is onvoldoende om de betreffende meerkosten zelf te kunnen betalen (dit houdt in dat het inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt);
  • Uw (gezamenlijk) vermogen mag de geldende vermogensgrenzen zoals bedoeld in de Participatiewet niet overschrijden;
  • Er is sprake van aannemelijke meerkosten.
  • Voor de kosten kunt u geen beroep doen op een voorliggende voorziening.

Deze kosten worden als aannemelijk beschouwd wanneer u beschikt over:

  • een Wmo-voorziening, of;
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar de klasse van 80 – 100%, of;
  • een recente verklaring van een erkende instantie dat u blijvend arbeidsongeschikt bent. (alleen wanneer u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.)
  • een geldige indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) van 12 maanden of langer.

NB: Mocht u niet tot bovenstaande doelgroep behoren, maar u kunt wel aantonen meerkosten te hebben, dan kun u mogelijk toch in aanmerking komen voor een vergoeding. Hiernaar kunt u informeren bij de gemeente.

De tegemoetkoming is bedoeld voor het jaar waarin deze wordt aangevraagd. Een tegemoetkoming kan niet met terugwerkende kracht verstrekt worden.

Hoogte van de tegemoetkoming:

De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld op € 300,00 per persoon per jaar.

Draagkracht

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Vermogen

Van toepassing zijn de vermogensbepalingen als vermeld in artikel 34 van de Participatiewet. De vermogensgrenzen zijn € 6.120,00 voor een alleenstaande en € 12.240,00 voor een alleenstaande ouder en gehuwden. (Norm 1 januari 2019).
Deze regeling geldt ook voor ouders met een ten laste komend kind.
De regeling tegemoetkoming meerkosten wordt uitgevoerd in de vorm van bijzondere bijstand door de gemeente.

Uitbetaling

Nadat u het besluit heeft ontvangen, zal de vergoeding zo spoedig mogelijk aan u worden uitbetaald door middel van storting op de door u opgegeven rekening. Hebt u de vergoeding vorig jaar van de ISD Noordenkwartier ontvangen, dan hoeft u het niet opnieuw aan te vragen. U ontvangt de vergoeding in dat geval automatisch in de maand april.

Heeft u vragen over de Meerkostenregeling, neem dan contact met de gemeente. Zij helpt u graag verder.

Telefoon: 050 - 50 27 223

e-mail: soza@gemeentenoordenveld.nl