Artikel Bijzondere bijstand

Als u als gevolg van bijzondere omstandigheden noodzakelijke, extra uitgaven moet doen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Het moet duidelijk zijn dat u voor deze kosten geen beroep kunt doen op een andere voorziening (zoals de zorgverzekeraar, teruggave via de belasting of de WMO). Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten die u in verband met een ziekte moet maken, eigen bijdrage rechtshulp, maar ook lesgeld of om andere bijzondere kosten.

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat u hebt (loon, pensioen, uitkering) maakt daarbij niet uit wel de hoogte van uw inkomsten. Het inkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm wordt gezien als draagkracht en in mindering gebracht op de noodzakelijke kosten. Afhankelijk van de soort kosten geldt een draagkrachtpercentage van 35- of 100%. Indien u vermogen heeft boven de voor u geldende grens dan geldt een draagkracht van 100%. Over het algemeen geldt: hoe hoger de inkomsten en het vermogen, hoe minder bijzondere bijstand.

Aanvraag

U dient een aanvraag in bij de gemeente. De klantmanager onderzoekt uw aanvraag en gaat na of u aan alle voorwaarden voldoet. Daarna krijgt u een beschikking op uw aanvraag. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bij het indienen van de aanvraag moeten een geldig legitimatiebewijs en bewijsstukken overgelegd worden. Soms is een medisch onderzoek nodig om de noodzaak van de gevraagde voorziening vast te stellen. Het moet wel gaan om kosten die u nergens anders vergoed kunt krijgen. U dient in ieder geval een geldig legitimatiebewijs en bewijsstukken van de gemaakte of te maken kosten te overleggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.
Op de website van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u ook informatie over dit onderwerp.