Adres OBS De Marke

Kaart met markering op: OBS De Marke,

Tijdelijk gebouw sinds januari 2019

Ceintuurbaan Zuid 6A
9301 HX Roden
Telefoon: (050) 50 174 34


E-mail: info@demarke-roden.nl
Website: www.demarke-roden.nl

Nieuwbouw realisatie verwacht in 2021

Foto de Marke

Directeur: José Wolters
Aantal leerlingen: 225
Aantal personeelsleden: 20
Aantal groepen: 10
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De oorspronkelijk school (Molenweg 1) ligt in een rustige buurt, bij het centrum van Roden. Hier wordt de nieuwbouw van De Marke ook weer gerealiseerd. Er is bij de tijdelijke school veel groen rond de school en er is een zeer ruim bemeten speelplaats, met een voetbalveld, een groot plein voor de school voor de groepen 3 t/m 8, een apart kleuterplein en diverse speeltoestellen. Uiteraard wordt bovengenoemde ook weer verwezenlijkt aan de Molenweg.

Visie van de school

De Marke is een moderne openbare basisschool, die toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of levensovertuiging. De Marke stemt het onderwijs door vakmanschap zo goed mogelijk op het kind af. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen elkaar leren respecteren en vaardigheden verkrijgen om samen te werken. De school biedt een uitnodigende en creatieve omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

Deze veilige plek wordt gecreëerd door onderling vertrouwen. Samen met de ouders begeleiden de leerkrachten de kinderen in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

In het kort komt het hierop neer:
De Marke staat voor vakmanschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid, met de onderstaande pijlers:
Mens en maatschappij
Aandacht voor de talenten van het kind
Rust en regelmaat
Kunst en cultuur
Educatie ICT-vaardigheden, natuur en milieu

Kinderen moeten met plezier naar school gaan en zich thuis voelen op hun school. Daarom is er ook aandacht voor de interesses, zorgen en leuke activiteiten van de kinderen.
Op De Marke wordt naast een klassikaal leerstofaanbod ook gewerkt met een taaksysteem. Voor beide vormen van leerstofaanbod geldt dat er ruimte is voor de individuele verschillen in mogelijkheden van de kinderen. Meestal verloopt de ontwikkeling van kinderen zonder noemenswaardige problemen, maar daar waar dat niet het geval is, bieden wij extra zorg en aandacht.

Bijzonderheden

De Marke is in 1993 ontstaan uit een fusie van 2 scholen. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1955 en is diverse keren gerenoveerd en aangepast aan de huidige onderwijskundige uitgangspunten. Eind december zijn forse mankementen ontdekt en is het gebouw afgekeurd. De gemeente en het schoolbestuur hebben binnen twee weken een tijdelijke school gerealiseerd naast sporthal De Hullen. Na de kerstvakantie is dit gebouw in gebruik genomen. De komende twee jaren kan De Marke gebruik maken van deze tijdelijke huisvesting. In de tussentijd wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw gebouw. Voor het team, de leerlingen en de ouders een mooie kans om in gezamenlijkheid na te denken over de visie op onderwijs en huisvesting.

Een kenmerk van De Marke is ook dat wij vinden dat de kinderen, de ouders en het schoolteam gezamenlijk, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, invloed moeten hebben op het schoolgebeuren.

Voor onze kinderen vinden wij het ook belangrijk dat zij zich op cultureel, creatief en maatschappelijk terrein ontwikkelen en kennis maken met de wereld om hen heen. In dat verband vinden jaarlijks diverse activiteiten plaats. Excursies naar bedrijven en maatschappelijke instellingen, museumbezoek, creatieve middag, bezoek aan concerten en andere voorstellingen, een uitstapje naar Groningen en Amsterdam zijn o.a. structureel in ons jaarprogramma opgenomen.