Adres SWS De Schans

Kaart met markering op: SWS De Schans,

Norgerweg 18

9342 PH  Een

Tel: (0592) 656 308

E-mail: info@swsdeschans.nl
Website: www.swsdeschans.nl

SWS De Schans

Directeur: Nicole Schölvinck
Aantal leerlingen: 85
Aantal personeelsleden: 10
Aantal groepen: 5
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

Samenwerkingsschool De Schans vindt u aan de Norgerweg, prachtig gehuisvest in MFA De Schans. De school beschikt over voldoende pleinruimte, grasvelden en speelvoorzieningen.
In MFA De Schans zijn naast sws De Schans verschillende partners gehuisvest die samenwerken aan het versterken van de leefbaarheid van Een en zijn omgeving.

Visie van de school

De Schans is een samenwerkingsschool voor Daltononderwijs. Dat wil zeggen dat de drie principes: keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerken richtinggevend zijn voor de leerlingen, de leerkrachten, de ouders/verzorgers en de school als organisatie. Onder keuzevrijheid verstaat de school, dat de leerling wordt geleerd vrij te zijn in:

  • de volgorde, waarin het zijn opdrachten wil afwerken
  • het tempo waarin wordt gewerkt
  • de keuze om alleen of samen te werken
  • het al dan niet raadplegen van hulpbronnen en de keuze ervan
  • de plaats waar wordt gewerkt
  • de besteding en verdeling van zijn tijd, waardoor het mogelijk is korter of langer en intensiever met bepaalde onderwerpen bezig te zijn.

Er wordt geprobeerd langs geleidelijke weg het kind met dit principe vertrouwd te maken, want het hanteren van keuzevrijheid is een proces dat langzaam verloopt. Een jonge leerling zal de keuzevrijheid anders ervaren en ermee omgaan dan een leerling van groep 8. Kinderen krijgen op deze manier een stuk verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Hieronder wordt verstaan dat kinderen waar mogelijk zelfstandig - alleen of met anderen – problemen oplossen. Vooral als die problemen voortvloeien uit taken. Deze zelfwerkzaamheid, in relatie met keuzevrijheid, bevordert het leren en het leren denken. Het zelfstandig werken, medeverantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken op school en het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding, krijgen vanaf groep 1 veel aandacht. Samenwerken betekent o.a. dat leerlingen elkaar helpen door:

  • hulp te geven en te vragen
  • samen naar een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem.

Doordat de leerlingen samen met anderen aan taken kunnen werken, leren zij met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Het verwerven van kennis in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Samenwerking betekent ook samenwerken met leerlingen die je niet zelf hebt gekozen. Iedere leerling bepaalt vanuit de verantwoordelijkheid voor de taak in hoeverre er met anderen samengewerkt kan worden. Bovengenoemde principes vormen een onderlinge samenhang. Het werken met taken (dag- en weektaken) is bij uitstek een middel om deze principes te realiseren. Ook in de onderlinge omgang wordt geprobeerd deze principes gestalte te geven.