Artikel Veelgestelde vragen peuterspeelgroep

 1. Wanneer kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
 2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats en VVE?
 3. Ik word ontslagen. Raak ik direct op de ontslagdatum mijn recht op kinderopvangtoeslag kwijt?
 4. Mijn inkomen is het afgelopen jaar gewijzigd
 5. Ik maak gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats, maar doordat ik weer werk kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
 6. Wat is de "Nadere regelgeving Peuteropvang Noordenveld"
 7. Geldt voor kinderopvangtoeslag en een gesubsidieerde peuterplaats een inkomensgrens?
 8. Gesubsidieerde peuterplaats In de regeling wordt gesproken over twee dagdelen van totaal 5,5 uur. Mag ik mijn kind ook op één dag 5,5 uur naar de peuteropvang laten gaan?
 9. In de nadere regelgeving peuteropvang wordt gerekend met een maximum uurtarief dat gelijk is aan het maximumtarief van de toeslagenregeling van de belastingdienst. Ik betaal meer dan het maximum uurtarief. Betaalt de gemeente ook de kosten boven het maximumuurtarief?
 10. Is de ouderbijdrage voor de peuteropvang voor mijn tweede kind even hoog als voor de eerste?
 11. Hoe hoog is de ouderbijdrage?
 12. Mag mijn kind meer dan twee dagdelen naar de peuteropvang?
 13. Wat is de maximum uurprijs?
 14. Wat is VVE?
 15. Wanneer krijgt mijn kind een VVE indicatie?
 16. Andere vraag?

 


 

Wanneer kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of als u verplicht een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor de toeslagpartner. Onder werk verstaat de belastingdienst dat u:

 • In dienst bent bij een werkgever;
 • Zonder vergoeding meewerkt in de zaak van uw partner;
 • Winst uit onderneming hebt;
 • Inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld freelancer of artiest;
 • Een re-integratietraject volgt via uw werkgever.

In de volgende situaties kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet werkt:

 • U bent jonger dan 18, u krijgt bijstand en volgt een opleiding;
 • U volgt een traject naar werk en u hebt geen uitkering of werkgever;
 • U volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
 • U volgt een traject naar werk;
 • U bent student.

Zie ook www.toeslagen.nl

Wanneer kom ik in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats en VVE?

 • Als uw peuter tussen de 2 – 4 jaar is;
 • Als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag;
 • Als in de gemeente Noordenveld woont;
 • Als uw peuter naar een peuteropvang in Noordenveld gaat met een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang;
 • Als uw peuter een VVE-indicatie van het CJG heeft;
 • U kunt uw peuter inschrijven bij de kinderopvangorganisatie.

Ik word ontslagen. Raak ik direct op de ontslagdatum mijn recht op kinderopvangtoeslag kwijt?

Nee, uw recht op kinderopvangtoeslag blijft geldig tot 3 maanden na ontslagdatum. Na die periode kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde peuterplaats.

Mijn inkomen is het afgelopen jaar gewijzigd?

U kan dan recente inkomensgegevens inleveren. Bijvoorbeeld WW-specificatie, salarisstrook of een ontslagbrief. Indien u door de wijziging van het inkomen niet meer in aanmerking kan komen voor kinderopvangtoeslag kunt u aanspraak maken op een gesubsidieerde peuterplaats.

Ik maak gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats, maar doordat ik weer werk kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Zodra u weer in aanmerking kan komen voor kinderopvangtoeslag moet u deze aanvragen bij de belastingdienst. Het recht op een gesubsidieerde peuterplaats komt dan te vervallen. U dient deze wijziging direct door te geven aan de kinderopvangorganisatie.

Wat is de "Nadere regelgeving Peuteropvang Noordenveld"

In de nadere regeling staan de voorwaarden omschreven waaraan een aanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie van de gemeente voor een peuteropvangplaats.

Geldt voor kinderopvangtoeslag en een gesubsidieerde peuterplaats een inkomensgrens?

Nee. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen ongeacht de hoogte van uw inkomen. Ook kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde peuterplaats ongeacht uw inkomen.

Gesubsidieerde peuterplaats In de regeling wordt gesproken over twee dagdelen van totaal 5,5 uur. Mag ik mijn kind ook op één dag 5,5 uur naar de peuteropvang laten gaan?

Nee, er wordt gewerkt met twee dagdelen omdat dat het meest effectief is voor het leren van kinderen. De gemeentelijke regeling heeft een educatief doel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. U krijgt dus alleen gemeentetoeslag als uw kind twee dagdelen (totaal 5,5 uur) naar de peuteropvang gaat.

In de nadere regelgeving peuteropvang wordt gerekend met een maximum uurtarief dat gelijk is aan het maximumtarief van de toeslagenregeling van de belastingdienst. Ik betaal meer dan het maximum uurtarief. Betaalt de gemeente ook de kosten boven het maximumuurtarief?

Nee, als het uurtarief van de aanbieder hoger is dan het maximumtarief van de toeslagregeling van de Belastingdienst. Dan betaalt u zelf het verschil van deze tarieven.

Is de ouderbijdrage voor de peuteropvang voor mijn tweede kind even hoog als voor de eerste?

Nee, als u meer kinderen hebt die tegelijk naar de peuteropvang gaan betaalt u voor het tweede kind een lager eigen bijdrage.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en het uurtarief van de aanbieder.

Mag mijn kind meer dan twee dagdelen naar de peuteropvang?

Uw kind mag meer dan twee dagdelen naar de peuteropvang. Maar een gesubsidieerde plaats is maximaal twee dagdelen. Gaat uw kind meer dagdelen dan betaalt u die volledig zelf. Hebt u recht op kinderopvangtoeslag dan gelden de voorwaarden van de kinderopvangtoeslag.

Wat is de maximum uurprijs?

De belastingdienst bepaalt ieder jaar wat de maximum uurprijs voor kinderopvang (peuteropvang) is waarover u toeslag kunt krijgen.

Wat is VVE?

VVE staat voor "Voor- en Vroegschoolse Educatie" en houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan een educatief programma, gericht op het voorkomen en inlopen van (taal) achterstanden. Een VVE-programma wordt gegeven aan kinderen van 2-4 jaar in de peuteropvang. Alle kinderen op de peuteropvang doen mee aan het VVE-programma. Kinderen met een indicatie voor VVE mogen extra uren naar de peuteropvang.

Wanneer krijgt mijn kind een VVE indicatie?

VVE is geschikt voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De jeugdgezondheidszorg ziet bijna alle kinderen en zij kunnen daardoor vroegtijdig signaleren of kinderen deze extra ondersteuning nodig hebben. Het Centrum Jeugd en Gezin stelt tijdens de controlebezoeken vast of een kind voor een indicatie in aanmerking komt.
Met een VVE-indicatie kan uw kind 5,5 uur extra naar de peuteropvang, zonder dat het u iets kost.

Andere vragen?

Heeft u nog andere vragen? Bel met de gemeente 050 - 50 27 222
.