Artikel Uitvoeringsagenda 2015

Uitvoeringsagenda 2015

De Recreatiebeleidsnota 2013-2018 'Boeien, binden, beleven' is op 8 mei 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Om de ambities uit de Recreatiebeleidsnota te kunnen verwezenlijken worden uitvoeringsagenda's opgesteld. Deze uitvoeringsagenda's komen tot stand in nauwe samenwerking met de externe begeleidingscommissie.

De Uitvoeringsagenda 2015 is op 9 juni 2015 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
In deze uitvoeringsagenda leggen we de nadruk op de volgende ambities:
- kwaliteitsimpuls geven aan het gehele vrijetijdsproduct;
- de directe- en afgeleide bestedingen laten stijgen van 62 naar 70 miljoen euro;
- onze kernkwaliteiten en toeristisch-recreatieve voorzieningen minimaal op het huidige kwaliteitseisniveau in stand houden en zo mogelijk uit te breiden.

Voorbeelden van projecten uit de Uitvoeringsagenda 2015: belevingspad in Norg, Groot Frieslandpad en bloemrijke akkers en de subsidiëring van evenementen zoals het Toen & Nu festival en de Worteldagen.

Externe begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: RON, Veenhuizen Boeit, belangenvereniging Norg, Stichting Kop van Drenthe, Koninklijke Horeca Noordenveld, culturele kring Roden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Drenthe, ANWB en WiN (sport- en cultuurcoach).

Nieuwe projecten

Gedurende het jaar 2015 kunnen nieuwe projecten worden ingediend die voldoen aan de spelregels. Voor 2015 is er € 50.000 beschikbaar voor de uitvoeringsagenda. Nieuwe aanvragen worden voorgelegd aan de externe begeleidingscommissie. Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend via postbus@gemeentenoordenveld.nl.

Spelregels

Het project:

- moet bijdragen aan de verwezenlijking van de ambitie van de Recreatiebeleidsnota 2013-2018;
- wordt uitgevoerd door een groep ondernemers of bij voorkeur door meerdere partijen uit de vrijetijdsketen (crossovers);
- dient niet enkel een commercieel belang;
- wordt gezamenlijk gefinancierd en/of er is cofinanciering vanuit subsidieprogramma's.