Artikel Recreatiebeleidsnota

De Recreatiebeleidsnota is op 8 mei 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze nota zet de gemeente in op “Boeien, binden en beleven”.

Een nota met ambitie

De gemeente wil in de periode 2013-2018 het volgende bereiken:

 • Een kwaliteitsimpuls geven aan het gehele vrijetijdsproduct door te verbinden, verbreden en vernieuwen in de vrijetijdsketen en door digitale bereikbaarheid te stimuleren;
 • De werkgelegenheid laten stijgen van 13% → 15% (van 1100 → 1275 personen);
 • De direct- en afgeleide bestedingen laten stijgen van 62 naar 70 miljoen euro;
 • Onze kernkwaliteiten en toeristisch-recreatieve voorzieningen in stand houden op het huidige kwaliteitsniveau en zo mogelijk uitbreiden.

Om de ambities te verwezenlijken zijn beleidsuitgangspunten en acties geformuleerd, die tijdens het interactieve proces en in afstemming met de externe begeleidingscommissie tot stand zijn gekomen. De komende jaren gaan we in Noordenveld samen met de sectoren en onze partners in de vrijetijdsketen onder andere de volgende acties uitvoeren:

 • We zetten in op de doelgroepen gezinnen met kinderen en de natuur- en cultuurliefhebber;
 • We bieden ruimte aan onze huidige ondernemers en we ondersteunen nieuwe initiatieven. De gemeente faciliteert, stimuleert en verbindt bij nieuwe initiatieven op het terrein van toerisme en recreatie. Huidige ondernemers moeten kunnen inspelen op veranderende wensen van toeristen en recreanten. Nieuwe ondernemers zorgen ervoor dat er een ruimere keus is en dat daardoor ook de interesse voor het bestaande aanbod aan voorzieningen toeneemt;
 • We geven ruimte aan onze huidige ondernemers door het bieden van experimenteerruimte, mee te werken aan het ondernemingsdossier en een partner te zijn bij nieuwe ontwikkelingen;
 • Er wordt stevig ingezet op samenwerking in de vrijetijdsketen (waaronder met de sport- en cultuursector) en op de vermarkting van het vrijetijdsproduct van de Kop van Drenthe, onder andere door het maken van nieuwe arrangementen;
 • Ook wordt ingezet op de digitale bereikbaarheid van de Kop van Drenthe;
 • Beleving en gastvrijheid staan centraal. Dit geven we vorm door bijvoorbeeld het ontwikkelen van regionale beeldverhalen, door de ontwikkeling van nieuwe routes, een wandelknooppuntensysteem en natuurbeleving;
 • We blijven streven naar een vermelding van de Maatschappij van Weldadigheid op de UNESCO Werelderfgoedlijst in 2018.

Uitvoeringsagenda's

Om de ambities uit de Recreatiebeleidsnota te kunnen verwezenlijken worden jaarlijks uitvoeringsagenda's opgesteld. Deze uitvoeringsagenda's komen tot stand in nauwe samenwerking met de externe begeleidingscommissie.

Naar Uitvoeringsagenda 2015