Regelingen en subsidies

Voor ondernemers in het winkelgebied heeft de gemeente 4 subsidies beschikbaar gesteld. Vanaf donderdag 26 september 2019 kunnen bedrijven in het centrumgebied van Roden de subsidies aanvragen op de website.

Aanvraagformulier subsidies winkelgebied centrum Roden

Wat u moet weten

De subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden aangevraagd. Er is een bedrag van € 750.000 beschikbaar.

In de subsidies is verschil tussen de kern van Roden en het aanloopgebied. Zie onderstaand kaartje. Klik op de afbeelding om een pdf -bestand van de kaart te openen.

Kaart kern en aanloopgebied centrum Roden - klik op afbeelding om de pdf te openen

De volledige subsidieregeling staat in de Nadere regel Subsidie winkelgebied centrum Roden. Hieronder leest u de belangrijkste voorwaarden.

De 4 subsidies

Transformatiesubsidie

Bedoeld voor het transformeren van een vastgoedobject:

 • in het aanloopgebied met de bestemming detailhandel naar een andere gewenste bestemming die past binnen de visie en het ruimtelijk kader
 • in het kernwinkelgebied van bestemming detailhandel naar horeca

35 % van de kosten tot een maximum van € 50.000.

Voorwaarden zijn:

 • De transformatie leidt tot een verbetering van de (ruimtelijke) kwaliteit van het aanloopgebied en dient zichtbaar een kwaliteitsverbetering te zijn van het (ruimtelijk) beeld passend bij de nieuwe functie
 • De eigenaar gaat akkoord met het wegbestemmen van de detailhandelsbestemming
 • De eigenaar zal bij zijn eventuele rechtsopvolgers bedingen dat het vastgoedobject tot aan de aanpassing van het bestemmingsplan niet opnieuw in gebruik zal worden genomen voor de bestemming (detailhandel)

Gevelsubsidie

Het verbeteren van de gevel van een vastgoedobject in het kernwinkelgebied.

50% van de investering, tot een maximum van € 20.000.

Voorwaarden zijn:

 • De gevelverbetering leidt tot een verbetering van het aanzicht en de ruimtelijke kwaliteit van het vastgoedobject zelf
 • De gevelverbetering leidt tot een verbetering van het aanzicht en het (ruimtelijk) beeld van het gebied waarin het ligt
 • De gevelverbetering moet passen binnen de randvoorwaarden van het ruimtelijk kader

Verplaatsingssubsidie

Verplaatsing van een bestaande onderneming vanuit het aanloopgebied naar het kernwinkelgebied.
De subsidie bestaat uit een vergoeding aan de ondernemer als bijdrage aan herinvesteringen, benodigde aanpassing- en inrichtingskosten van het vastgoedobject waarnaartoe verhuisd wordt, verhuiskosten, inrichtingskosten, aanloop- en stagnatieschade, reclame, berichtgeving van verhuizing en het afkopen van een lopende huurovereenkomst voor het vastgoedobject dat verlaten wordt.

50%, tot een maximum van € 30.000.

Voorwaarden zijn:

 • Zodra de onderneming is verplaatst naar het kernwinkelgebied is de ondernemer verplicht om zijn onderneming niet meer uit te oefenen in/vanuit het verlaten vastgoedobject in het aanloopgebied
 • Na de verplaatsing van de onderneming naar het kernwinkelgebied is het de ondernemer niet toegestaan in het aanloopgebied een onderneming te starten
 • De onderneming dient minimaal 2 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de heropening van de zaak, gevestigd te blijven binnen het kernwinkelgebied

Planontwikkelingssubsidie

Vervaardigen van een transformatieplan voor de herontwikkeling van:

 • een vastgoedobject met de bestemming detailhandel binnen het aanloopgebied naar een functie anders dan detailhandel of
 • een vastgoedobject met de bestemming detailhandel binnen het kernwinkelgebied met als doel de gebruiksmogelijkheden van het vastgoedobject voor detailhandel te verbeteren en, indien mogelijk, de verhuurbaarheid te vergroten

70% van de kosten van het plan, tot een maximum van € 3.000.

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan via het formulier op de website van Gemeente Noordenveld. Bij het aanvragen moeten de volgende gegevens

Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens zitten:

 1. Gegevens van de aanvrager (inclusief Kamer van Koophandel-nummer)
 2. Gegevens van het vastgoedobject of de vastgoedobjecten
 3. Gegevens die nodig zijn om te beoordelen of aan de voorwaarden van de aangevraagde subsidie is voldaan

Aanvullende informatie

Bij de aanvraag voor een transformatiesubsidie moet u ook een transformatieplan indienen. Het transformatieplan bestaat tenminste uit een voorlopig ontwerp en een begroting van de kosten voor de uitvoering, onderbouwd met een offerte van een deskundige.

Bij de aanvraag voor een gevelsubsidie moet u ook een gevelverbeteringsplan indienen. Een gevelverbeteringsplan moet in elk geval bestaan uit een voorlopig ontwerp en een begroting van de kosten voor de uitvoering, onderbouwd met een offerte van een deskundige.

Bij de aanvraag voor een verplaatsingssubsidie moet u ook een verplaatsingsplan indienen. Het verplaatsingsplan moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • Welk vastgoedobject gaat u verlaten
 • Welk vastgoedobject gaat u betrekken, inclusief een voorlopig ontwerp van de benodigde aanpassing en inrichting hiervan
 • een begroting van de kosten voor de uitvoering, onderbouwd met een offerte van een deskundige

Bij de aanvraag voor een planontwikkelingssubsidie moet u ook een offerte indienen voor het op te stellen transformatieplan, inclusief beknopt plan van aanpak.

De Gemeente Noordenveld neemt binnen 8 weken een besluit over het toekennen of afwijzen van de subsidie.

Deze regeling is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het binnenstadsfonds van de Provincie Drenthe.