Artikel Openbaarmaking nevenfuncties

In de Ambtenarenwet staat dat nevenwerkzaamheden van bepaalde ambtenaren openbaar moeten worden gemaakt. Dit is ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat van de volgende ambtenaren de nevenfuncties openbaar worden gemaakt:

  • de gemeentesecretaris
  • de afdelingshoofden
  • de concerncontroller
  • de griffier

Vooral nevenfuncties die op de een of andere manier raakvlakken hebben met de functie van de ambtenaar moeten openbaar zijn. Een overzicht ligt ter inzage in het gemeentehuis.