Artikel Noordenveld als werkgever

Studiefaciliteiten

De gemeente stimuleert de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In een persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling, de vereiste kennis en vaardigheden en de in dat kader te volgen opleidingen. De studiekosten en noodzakelijk reis- en verblijfskosten worden vergoed. Voor het volgen  van de lessen kan studieverlof worden verleend.

Betaald ouderschapsverlof

Het is mogelijk om verlof op te nemen om een kind in de leeftijd van 0 tot 8 jaar te verzorgen. Het aantal verlofuren bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Over het opnemen van dit verlof kunnen afspraken op maat worden gemaakt. De gemeentelijke rechtspositie regelt dat een deel van de verlofuren (13 maal de arbeidsduur per week) gedeeltelijk worden doorbetaald.

Fietsregeling

Ter stimulering van het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer kun je, door gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden, voordelig een fiets kopen.
Je kunt, onder bepaalde voorwaarden, één keer per drie jaar een fiets aanschaffen via de fietsregeling. Bij de aankoop van de fiets mag de werkgever ook het bedrag van een fietsverzekering onbelast vergoeden en andere met een fiets "samenhangende" zaken, die direct betrekking hebben op het woon-werkverkeer, zoals onderhoud, reparatie en fiets- en regenkleding.

Verlof

Voor het aanpassen van verlofmogelijkheden aan je eigen behoefte is het mogelijk om jaarlijks voor 2 weken extra verlofuren te kopen (of verkopen). Daarnaast kent de gemeente adoptieverlof en een regeling voor zorgverlof.

Flexibele werktijden

De 36-urige werkweek wordt flexibel ingevuld. In overleg met de leidinggevende maakt de werknemer afspraken over de werktijden, het verlof en de planning van de werkzaamheden. De werktijden vallen binnen het dagvenster, dat loopt van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur. Een combinatie van werken in het gemeentehuis en telewerken maakt het mogelijk om de werktijden af te stemmen op de privé-situatie van de werknemer.

Ziektekosten

Gemeenten hebben voor de ziektekostenverzekering een collectief contract met IZA en Zilveren Kruis. Ook gezinsleden komen in aanmerking voor de collectiviteitskortingen. Beide zorgverzekeraars bieden 4 aanvullende pakketten. Als je bij IZA of Zilveren Kruis een ziektekostenverzekering afsluit met een aanvullend pakket op minimaal niveau 3, dan ontvang je van de gemeente een jaarlijkse tegemoetkoming.

Bedrijfszorgpakket

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij IZA Bedrijfszorgpakket. Dit pakket biedt snelle en gratis hulp voor alle medewerkers van de gemeente. Bij beginnende klachten, die de uitvoering van je werkzaamheden belemmeren, kan oander andere het volgende geboden worden:
- binnen 3 werkdagen een intake bij de fysiotherapeut;
- binnen 7 werkdagen een eerste gesprek bij bedrijfsmaatschappelijk werk;
- binnen 7 werkdagen een eerste gesprek bij een psycholoog;
- mediation bij ernstige arbeidsconflicten;
- wachtlijstbemiddeling.

Verzekeringen

De gemeente heeft met Centraal Beheer Achmea en Univé afspraken gemaakt over personeelsvoorzieningen. Dit geeft voordeel bij diverse verzekeringen en bankdiensten.