Artikel Vragen van bewoners

 

Vragen en antwoorden

SCHADE

VEILIGHEID

OORZAAK

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

ONDERZOEK

GRONDWATER

OVERIG

 


Antwoorden

SCHADE

Wat kan ik doen als ik denk dat ik schade heb aan mijn woning?
Als u schade aan de woning constateert, meld dit bij uw (opstal)verzekering. Zij kunnen een eigen onderzoek starten naar de oorzaak van de schade en zullen de veroorzakende partij hiervoor aansprakelijk stellen. Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten kunt u ook deze inschakelen voor het inwinnen van advies.

Ik denk dat de gemeente aansprakelijk is voor mijn schade, wat moet ik doen?
Als u denkt dat de schade is veroorzaakt door werkzaamheden of anderszins een actie van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Klik hier voor het formulier. Uw aansprakelijkstelling zal worden afgehandeld door onze verzekeraar.

Hoe lang duurt de afhandeling van de schade?
Dat is niet bekend. Dit afhankelijk van uw specifieke situatie.

Wanneer is de gemeente bereikbaar voor het melden van schade?
Via de website kan altijd melding worden gedaan. Telefonisch is de gemeente bereikbaar van maandag tot en vrijdag. Voor de openingstijden van het gemeentehuis klik hier.

Erkent de gemeente aansprakelijkheid voor de schade?
Dit is afhankelijk van de situatie. Hierover zijn we in contact met de verzekeraar.

VEILIGHEID

Ik twijfel of mijn woning nog veilig is, wat moet ik doen?
In dit geval kunt u contact opnemen met de gemeente voor een controle. Een constructeur zal uw woning controleren. De bevindingen van deze controle worden met u doorgesproken en vastgelegd in een rapportage. Indien er maatregelen genomen moeten worden in het kader van de veiligheid zal dit in overleg met u in gang worden gezet.

Hoeveel woningen zijn onveilig in de wijk?
Twee woningen mogen op dit moment niet worden bewoond. Deze woningen zijn losgekoppeld van de aangrenzende woning en zijn gestut. Ook direct aangrenzende woningen bij deze 4 twee-onder-één-kap woningen worden gemonitord. Deze woningen zijn veilig en bewoonbaar. Bij een 3e woning is een aanbouw gestut.

Wat is het beeld verder in de wijk op het gebied van veiligheid?
Naast de twee woningen die op dit moment niet langer geschikt zijn voor bewoning en waar noodmaatregelen zijn getroffen zijn er geen andere woningen onveilig bevonden. Meerdere woningen, verspreid in de wijk zijn gecontroleerd.

Hoe houdt de gemeente de situatie in de gaten?
Aan acht woningen zijn meetbouten bevestigd. Hiermee wordt gemonitord of, en in welke mate, het verzakken verder gaat. Op dit moment heeft dat het beeld dat de situatie niet verergert.

OORZAAK

Is bekend wat de oorzaak is?
De rioolwerkzaamheden uitgevoerd tussen 2016-2018 worden op basis van de door ons uitgevoerde oorzakenanalyse aangewezen als hoofdoorzaak.

Als het grondwater zo laag is, waarom hoog je het dan niet op?
Het grondwaterpeil is niet zomaar omhoog te brengen. Daar waar een te hoog peil verlaagd kan worden, kan een laag peil niet zomaar omhoog gebracht worden. Met het waterschap is contact geweest. Het veelvuldig opbrengen van water, zoals is geopperd, aan de oppervlakte is niet zinvol. Dit wordt geen grondwater. Diepte-infiltratie is evenmin toereikend. Ook omdat de grondsamenstelling in het gebied zeer divers is (zand, klei, leem). Bovendien is niet gezegd dat met het ophogen van het grondwaterpeil iets gedaan wordt aan de oorzaak.

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?
Hiervoor is het bedrijf CRUX Engineering BV in de arm genomen.

Als ik het niet eens ben met de keuze voor het bedrijf, de opzet van het onderzoek en de uitkomsten uiteindelijk, kan ik dan op kosten van de gemeente een contra-expertise laten uitvoeren?
Nee, daarin voorziet de gemeente niet.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Voor de rioolwerkzaamheden zijn er opnames gemaakt van woningen. Zijn deze opnames verkrijgbaar?
Ja, deze zijn voor woningeigenaren op te vragen bij de gemeente Noordenveld.

Er zijn meerdere werkzaamheden uitgevoerd in het gebied, ook door andere partijen dan de gemeente, in sommige gevallen zijn hier ook opnames gemaakt. Zijn deze ook verkrijgbaar?
De gemeente heeft deze niet in het bezit en kan deze niet verstrekken.

Hoe zijn de rioleringswerkzaamheden uitgevoerd?
In drie fasen zouden de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de verzakkingen zijn de werkzaamheden stilgelegd. Fase 2 moet nog afgerond worden. Op het hele werk is er één pomp toegepast voor bemaling. Lozing van het onttrokken grondwater heeft plaats gevonden op het oppervlaktewater. Via het regenwaterafvalriool is geloosd op de wadi (een water bufferings- en infiltratievoorziening) langs de Maatlanden. Er is aan één zijde van de sleuf bemaling toegepast. Op 3 meter afstand van elkaar zijn filters geplaatst. Door storende kleilagen zijn er vaak kortere filters gebruikt. Aangebrachte filters zijn zo kort mogelijk aangesloten op de pomp. Zodra het riool was gelegd, zijn de filters weer losgekoppeld. Tijdens de werkzaamheden is er continu nagedacht over het minimaal toepassen van bemaling.

De werkzaamheden zijn stilgelegd. Blijft dit zo?
Ja. Uit voorzorg zijn de werkzaamheden die in opdracht van de gemeente werden uitgevoerd stilgelegd. Wanneer de werkzaamheden worden hervat is nog niet bekend.

Waarom worden er niet overal meetbouten in de wijk Middenveld geplaatst?
De gemeente heeft meetbouten geplaatst in de wijk Middenveld op de 8 onderzochte woningen. Daarnaast zijn nog eens ruim 40 woningcontroles uitgevoerd in het kader van de veiligheid. Gelukkig heeft geen van deze woningcontroles de uitkomst dat er veiligheidsrisico's zijn. Er zijn wel scheuren geconstateerd. Dat is vervelend, maar deze vormen geen bedreiging voor de constructieve veiligheid van de gecontroleerde woningen.
Het onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen in de wijk Middenveld is inmiddels afgerond en de gemeente beraadt zich op de werkwijze in de toekomst. Wanneer u als woningeigenaar via meetbouten de situatie van uw eigendom wenst te monitoren staat het u vrij om dit (op eigen kosten) te doen.

Worden er dan helemaal geen extra meetbouten aan gebouwen geplaatst?
Bekeken vanuit het oogpunt van veiligheid lijkt het om de reden die hierboven is genoemd niet noodzakelijk. De gemeente beraadt zich op de wekwijze in de toekomst.

Waarom worden er niet meer peilbuizen geplaatst?
Het bijplaatsen van extra peilbuizen zal geen ander beeld laten zien dan uit het onderzoek is gebleken. Daarom worden er momenteel geen nieuwe peilbuizen bijgeplaatst. De gemeente beraadt zich op de werkwijze in de toekomst.

ONDERZOEK

Wordt er onderzoek gedaan naar de schade in de wijk Middenveld?
Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Binnenkort worden de uitkomsten op deze site geplaatst.

Door wie is het onderzoek uitgevoerd?
Door CRUX Engineering BV, een geotechnisch adviesbureau uit Amsterdam.

Waar heeft het onderzoek plaatsgevonden?
In het gebied van de 8 woningen aan de Oudgenoegstraat.

Welke vraag/vragen heeft de gemeente laten onderzoeken?
De vraag is onderverdeeld in een hoofdvraag en deelvragen.
De hoofdvraag is:
Wat is de oorzaak van de verzakking van de 2 gestutte woningen (Oudgenoegstraat 54 en 66) en de oorzaak van de vermoedelijke en reeds geconstateerde schade aan de overige woningen (met evt. bijgebouwen) in het gebied van de 8 benoemde woningen.
De rioolwerkzaamheden uitgevoerd tussen 2016-2018 worden op basis van de door CRUX Engineering B.V. uitgevoerde oorzakenanalyse aangewezen als hoofdoorzaak.

De deelvragen zijn:

 • wat is de invloed van de bemaling in 2016?
 • wat is de invloed van de bemaling 2018?
 • wat is de invloed van de bomen?
 • wat is de invloed van de droogte?
 • wat is de invloed van de grondstructuur uit het verleden/historische informatie?
 • zijn er externe werkzaamheden geweest die mogelijk van invloed zijn geweest, bv heiwerk?
 • wat zijn de interne werkzaamheden geweest in de woningen die mogelijk van invloed zijn geweest ?
 • wat is de historie omtrent eerdere schades en maatregelen van de woningen ?
 • als er een combinatie van oorzaken is dan het percentage aangeven in welke mate de verschillende oorzaken hebben bijgedragen.

De beantwoording van de deelvragen staat in het rapport van CRUX Engineering BV, dat naar verwachting in week 13 wordt gepubliceerd.

 

Welke werkzaamheden heeft CRUX Engineering BV uitgevoerd?
Dit zijn de volgende werkzaamheden:

 • Analyse aangeleverde data van de gemeente en Artium Experts
 • Uitvoering veldonderzoek (plaatsen peilbuizen, funderingsinspecties, boringen en sonderingen) en labonderzoek (proeven op grondmonsters)
 • Analyse van resultaten veld - en labonderzoek
 • Interview met huiseigenaren
 • Rekenkundige Modellering invloeden van de verschillende mogelijk oorzaken als postdictie
 • Rapportage oorzakenanalyse
 • Separate notitie met beantwoording vragen
 • Diverse voortgangsoverleggen met de gemeente en de verzekeraar. De Klankbordgroep istevens van de voortgang op de hoogte gehouden.

Wat is de planning van het onderzoek?

Advies CRUX
Analyse gegevens: 15 oktober - 2 november 2018
Oorzakenanalyse: 5 november - 30 november 2018
Coördinatie op locatie: 12, 19, 26 november, 3 en 10 december 2018
Analyse labonderzoek: 17 - 21 december 2018
Rekenkundige modelering: 17 december 2018 - 18 januari 2019
Beantwoording vragen: 21 januari - 1 februari 2019

Werkzaamheden op locatie
Uitvoeren onderzoek: 12 - 23 november 2018
Lab onderzoek: 26 november - 14 december 2018

Monitoring
Automatische peilbuismonitoring: 12 november 2018 - 6 februari 2019
Hoogtemetingen: 22 oktober, 19 november, 17 december 2018, 14 januari, 11 februari 2019

GRONDWATER

Wat is de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwaterpeil ?

De gemeente beheert het grondwaterpeil in het openbare gebied (dat eigendom is van de gemeente). De gemeente heeft een zorgplicht voor het grondwater in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom en tot aan de erfgrens. Vanaf de erfgrens is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het grondwaterpeil van het perceel. De gemeente moet overtollig grondwater van de perceeleigenaar verwerken/afvoeren.

Hoe zit het nu precies met de taken van het Waterschap?

Het waterschap houdt zich bezig met
- Waterkeringen: zeedijk en boezemkeringen
- Waterbeheersing: waterafvoer, waterberging, wateraanvoer, oppervlaktewaterkwaliteit
- Vaarwegbeheer: vaarwegen voor recreatievaart, Bruggen
- Waterzuivering

Wie is nog meer waterbeheerder?

Rijk / Rijkswaterstaat: rijkswateren en Waddenzee
Provincie: Diepe grondwater/vergunning drinkwateronttrekkingen, Vaarwegbeheer
Gemeente: Inzameling en transport huishoudelijk afvalwater(riolering), Waterbeheer openbare ruimte
Eigenaar: Op eigen perceel/ontwatering (natuur, landbouw, eigenaar gebouwen, wegen)Of samen met aanliggende eigenaar (schouwsloot)

In de onderzoeksvragen staat dat er wordt gekeken naar de invloed van de bemaling. Wat wordt hier mee bedoeld?

Hier wordt mee bedoeld dat alle rioleringswerkzaamheden die in 2016 en 2018 zijn uitgevoerd, zijn meegenomen in het onderzoek.

Hoe staat het met de bronbemaling op andere locaties in Noordenveld?

Op dit moment wordt er door de gemeente geen bronbemaling meer toegepast.

Het begrip 'wateronderlast' komt nergens in de presentatie van het Waterschap voor. In de kruipruimte van onze woning stond ieder jaar van begin november tot plusminus april, water. Sinds enkele jaren is dit niet meer het geval. Dit heeft dus niets met de droogte van dit jaar te maken. Bij navraag bleek dat dit ook het geval is bij andere woningen. Wat is er gebeurd, waardoor een situatie van wateroverlast (zie GRP) is veranderd in wateronderlast? Dit gegeven hebben wij ook gemeld tijdens het interview met CRUX.

Deze vraag is voorgelegd aan CRUX engineering.

OVERIGE VRAGEN

Woonborg heeft haar woningen aan een Quikscan onderworpen. Is Woonborg bereid de gegevens van dit onderzoek, met de gemeente en de bewoners te delen?

Deze vraag zou u aan Woonborg moeten stellen. Op basis van de AVG mag Woonborg niet zomaar gegevens delen. Woonborg en de gemeente gaan wel in gesprek met elkaar hierover.

Hoe zit het met het onderzoek van Koen Meijer in de wijk?

De verzekeraar van de gemeente heeft contact gezocht met de verzekeraar van Koen Meijer. Deze heeft besloten het onderzoek van CRUX af te wachten. Te meer omdat er in Nederland maar twee bedrijven zijn, die een dergelijk onderzoek kunnen doen. CRUX is er één van die twee

Wat kan ik doen als ik de bewonersbrief wil ontvangen?

De bewonersbrief verschijnt nog enkele keren voor deze zomer. En deze wordt op de site geplaatst. U kunt zich aanmelden voor de Noordenveldmail via de homepage van de website. Dan wordt u op de hoogte gehouden van alle nieuws uit de gemeente en ook uit de wijk Middenveld.