Artikel Vragen van bewoners

ALGEMEEN BEELD

In de wijk Middenveld zijn al langere tijd werkzaamheden gaande. Ook in opdracht van de gemeente. Vanaf begin augustus heeft de gemeente schademeldingen aan woningen ontvangen.

Bij 4 woningen was aanleiding voor extra zorg in het kader van de veiligheid (het gaat overigens om 4 twee-onder-één-kap woningen). Inmiddels zijn er bij 2 van deze 4 woningen noodmaatregelen genomen om de situatie veilig te stellen. Deze woningen kunnen (langere) tijd niet bewoond worden.

De oorzaak is onbekend. Een onderzoek naar de oorzaak van de schades en verzakking is gestart. Uit het gebied komen meer meldingen van schade binnen. Veel van deze situaties zijn inmiddels gezien en beoordeeld. De ernst van die situaties is tot nu toe niet vergelijkbaar met de 2 woningen die niet langer veilig zijn voor bewoning. 

Vragen

SCHADE

VEILIGHEID

OORZAAK

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

ONDERZOEK

GRONDWATER

OVERIG

 


Antwoorden

SCHADE

Wat kan ik doen als ik denk dat ik schade heb aan mijn woning?
Als u schade aan de woning constateert, meld dit bij uw (opstal)verzekering. Zij kunnen een eigen onderzoek starten naar de oorzaak van de schade en zullen de veroorzakende partij hiervoor aansprakelijk stellen. Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten kunt u ook deze inschakelen voor het inwinnen van advies.

Ik denk dat de gemeente aansprakelijk is voor mijn schade, wat moet ik doen?
Als u denkt dat de schade is veroorzaakt door werkzaamheden of anderszins een actie van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Klik hier voor het formulier. Uw aansprakelijkstelling zal worden afgehandeld door onze verzekeraar.

Hoe lang duurt de afhandeling van de schade?
Dat is niet bekend. Aangezien de oorzaak onbekend is en het nader onderzoek vergt om de oorzaak vast te stellen al de afhandeling van de schade hoogstwaarschijnlijk geruime tijd in beslag nemen.

Wanneer is de gemeente bereikbaar voor het melden van schade?
Via de website kan altijd melding worden gedaan. Telefonisch is de gemeente bereikbaar van maandag tot en vrijdag. Voor de openingstijden van het gemeentehuis klik hier.

Erkent de gemeente aansprakelijkheid voor de schade?
Wie aansprakelijk is voor de schade is niet bekend. Ook hiervoor is het onderzoek van belang. De gemeente erkent geen aansprakelijkheid. De resultaten van het onderzoek worden afgewacht.

VEILIGHEID

Ik twijfel of mijn woning nog veilig is, wat moet ik doen?
In dit geval kunt u contact opnemen met de gemeente voor een controle. Een constructeur zal uw woning controleren. De bevindingen van deze controle worden met u doorgesproken en vastgelegd in een rapportage. Indien er maatregelen genomen moeten worden in het kader van de veiligheid zal dit in overleg met u in gang worden gezet.

Hoeveel woningen zijn onveilig in de wijk?
Twee woningen mogen op dit moment niet worden bewoond. Deze woningen zijn losgekoppeld van de aangrenzende woning en zijn gestut. Ook direct aangrenzende woningen bij deze 4 twee-onder-één-kap woningen worden gemonitord. Deze woningen zijn veilig en bewoonbaar. Bij een 3e woning is een aanbouw gestut.

Wat is het beeld verder in de wijk op het gebied van veiligheid?
Naast de twee woningen die op dit moment niet langer geschikt zijn voor bewoning en waar noodmaatregelen zijn getroffen zijn er geen andere woningen onveilig bevonden. Meerdere woningen, verspreid in de wijk zijn gecontroleerd.

Hoe houdt de gemeente de situatie in de gaten?
Aan acht woningen zijn meetbouten bevestigd. Hiermee wordt gemonitord of, en in welke mate, het verzakken verder gaat. Verder wordt dagelijks het beeld dat naar voren komt uit de uitgevoerde woningcontroles besproken. Op dit moment geeft dat het beeld dat de situatie niet verergert.

OORZAAK

Is bekend wat de oorzaak is?
Nee, dat is niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Het is toch duidelijk, er zijn werkzaamheden verricht, daarvoor is bronbemaling toegepast, het grondwaterpeil is laag, dat is toch de oorzaak?
Het klopt dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd en dat bronbemaling is toegepast. Het klopt ook dat het grondwaterpeil (extreem) laag is. Metingen wijzen dit ook uit. Toch is een verband tussen deze twee niet eenvoudig te leggen. Daarom is dit onderwerp van onderzoek. Bovendien is niet alleen in dit gebied het grondwaterpeil laag. In de gehele gemeente is dit het geval als gevolg van de extreme droogte.

Als het grondwater zo laag is, waarom hoog je het dan niet op?
Het grondwaterpeil is niet zomaar omhoog te brengen. Daar waar een te hoog peil verlaagd kan worden, kan een laag peil niet zomaar omhoog gebracht worden. Met het waterschap is contact geweest. Het veelvuldig opbrengen van water, zoals is geopperd, aan de oppervlakte is niet zinvol. Dit wordt geen grondwater. Diepte-infiltratie is evenmin toereikend. Ook omdat de grondsamenstelling in het gebied zeer divers is (zand, klei, leem). Bovendien is niet gezegd dat met het ophogen van het grondwaterpeil iets gedaan wordt aan de oorzaak. De oorzaak van de schade is immers onbekend.

Wie gaat het onderzoek naar de oorzaak uitvoeren?
Hiervoor is het bedrijf CRUX in de arm genomen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op het gebied waar de acht huizen staan, waarvan er twee onbewoonbaar zijn en er zal er een onderzoek worden opgezet dat zich richt op het omliggende gebied. Het voorbereiden, opzetten en uiteindelijk uitvoeren van dit onderzoek vergt enige tijd. Deze voorbereidingen zijn gaande.

Als ik het niet eens ben met de keuze voor het bedrijf, de opzet van het onderzoek en de uitkomsten uiteindelijk, kan ik dan op kosten van de gemeente een contra-expertise laten uitvoeren?
Nee, daarin voorziet de gemeente niet.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Voor de rioolwerkzaamheden zijn er opnames gemaakt van woningen. Zijn deze opnames verkrijgbaar?
Ja, deze zijn voor woningeigenaren op te vragen bij de gemeente Noordenveld.

Er zijn meerdere werkzaamheden uitgevoerd in het gebied, ook door andere partijen dan de gemeente, in sommige gevallen zijn hier ook opnames gemaakt. Zijn deze ook verkrijgbaar?
De gemeente heeft deze niet in het bezit en kan deze niet verstrekken.

Hoe zijn de rioleringswerkzaamheden uitgevoerd?
In drie fasen zouden de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de verzakkingen lagen de werkzaamheden stil. Fase 2 moest nog afgerond worden. De planning was als volgt:

 • Fase 1: week 21 tot en met 44 van 2016
 • Fase 2: week 44 tot en met 51 van 2016 en week 9 tot en met 15 van 2017
 • Fase 3: week 11 tot en met 31 van 2018

Op het hele werk is er één pomp toegepast voor bemaling. Lozing van het onttrokken grondwater heeft plaats gevonden op het oppervlaktewater. Via het regenwaterafvalriool is geloosd op de wadi (een water bufferings- en infiltratievoorziening) langs de Maatlanden. Er is aan één zijde van de sleuf bemaling toegepast. Op 3 meter afstand van elkaar zijn filters geplaatst. Door storende kleilagen zijn er vaak kortere filters gebruikt. Aangebrachte filters zijn zo kort mogelijk aangesloten op de pomp. Zodra het riool was gelegd, zijn de filters weer losgekoppeld. Tijdens de werkzaamheden is er continu nagedacht over het minimaal toepassen van bemaling.

De werkzaamheden zijn stilgelegd. Blijft dit zo?
Ja. Uit voorzorg zijn de werkzaamheden die in opdracht van de gemeente werden uitgevoerd stilgelegd. Dit blijft ook zo zolang er nog onduidelijkheid is over de oorzaak van de ontstane situatie.

Waarom worden er niet overal meetbouten in de wijk Middenveld geplaatst?
De gemeente plaatst niet overal meetbouten aan gebouwen in de wijk Middenveld.
In de directe omgeving van de twee woningen die niet langer bewoond mogen worden zijn in opdracht van de gemeente meetbouten geplaatst. 8 woningen worden in de gaten gehouden. Naar aanleiding van diverse meldingen van inwoners uit de wijk Middenveld zijn naast de 8 woningen die gemonitord worden nog eens ruim 40 woningcontroles uitgevoerd.
Deze controles zijn uitgevoerd in het kader van de veiligheid. Gelukkig heeft geen van deze woningcontroles de uitkomst dat er veiligheidsrisico's zijn. Er zijn wel scheuren geconstateerd. Dat is vervelend, maar deze vormen geen bedreiging voor de constructieve veiligheid van de gecontroleerde woningen. Wanneer u als woningeigenaar via meetbouten de situatie van uw eigendom wenst te monitoren staat het u vrij om dit (op eigen kosten) te doen.

Worden er dan helemaal geen extra meetbouten aan gebouwen geplaatst?
Bekeken vanuit het oogpunt van veiligheid lijkt het om de reden die hierboven is genoemd niet noodzakelijk. Maar als blijkt dat het voor het uit te voeren onderzoek wel nodig is dan worden deze alsnog bevestigd. De startdatum voor het uitvoeren van het veldwerk voor het onderzoek is overigens nog niet bekend.

Waarom worden er niet meer peilbuizen geplaatst?
Er worden momenteel geen peilbuizen bijgeplaatst. De aanwezige grondwaterpeilbuizen geven aan dat het grondwater inderdaad erg laag staat. Niet alleen in de wijk Middenveld is dat het geval, maar in de gehele gemeente Noordenveld. Het extra bijplaatsen van peilbuizen zal geen ander beeld laten zien. Daarom worden er momenteel geen nieuwe peilbuizen bijgeplaatst (NB: er zijn reeds twee peilbuizen bijgeplaatst in overleg met onderzoeksbureau CRUX).
Als blijkt dat voor het uit te voeren onderzoek het nodig is dat er extra peilbuizen geplaatst worden, dan zullen we dat in dat verband (laten) doen. De startdatum voor het uitvoeren van het veldwerk voor het onderzoek is nog niet bekend.

ONDERZOEK

Wordt er onderzoek gedaan naar de schade in de wijk Middenveld?
Ja.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
Door CRUX Engineering BV, een geotechnisch adviesbureau uit Amsterdam.

Waar vindt het onderzoek plaats?
In het gebied van de 8 woningen aan de Oudgenoegstraat.

Op welke vraag wil de gemeente een antwoord?
De vraag is onderverdeeld in een hoofdvraag en deelvragen:
De hoofdvraag is: Wat is de oorzaak van de verzakking van de 2 gestutte woningen (Oudgenoegstraat 54 en 66) en de oorzaak van de vermoedelijke en reeds geconstateerde schade aan de overige woningen (met evt. bijgebouwen) in het gebied van de 8 benoemde woningen.
De deelvragen zijn:

 • wat is de invloed van de bemaling in 2016?
 • wat is de invloed van de bemaling 2018?
 • wat is de invloed van de bomen?
 • wat is de invloed van de droogte?
 • wat is de invloed van de grondstructuur uit het verleden/historische informatie?
 • zijn er externe werkzaamheden geweest die mogelijk van invloed zijn geweest, bv heiwerk?
 • wat zijn de interne werkzaamheden geweest in de woningen die mogelijk van invloed zijn geweest ?
 • wat is de historie omtrent eerdere schades en maatregelen van de woningen ?
 • als er een combinatie van oorzaken is dan het percentage aangeven in welke mate de verschillende oorzaken hebben bijgedragen.

Welke werkzaamheden gaat CRUX Engineering BV uitvoeren?
Dit zijn de volgende werkzaamheden:

 • Analyse aangeleverde data van de gemeente en Artium Experts
 • Uitvoering veldonderzoek (plaatsen peilbuizen, funderingsinspecties, boringen en sonderingen) en labonderzoek (proeven op grondmonsters)
 • Analyse van resultaten veld - en labonderzoek
 • Interview met huiseigenaren
 • Rekenkundige Modellering invloeden van de verschillende mogelijk oorzaken als postdictie
 • Rapportage oorzakenanalyse
 • Separate notitie met beantwoording vragen
 • Diverse voortgangsoverleggen met de gemeente en de verzekeraar. De Klankbordgroep wordt tevens van de voortgang op de hoogte gehouden in overleggen.

Wat is de planning van het onderzoek?

Advies CRUX
Analyse gegevens: 15 oktober - 2 november 2018
Oorzakenanalyse: 5 november - 30 november 2018
Coördinatie op locatie: 12, 19, 26 november, 3 en 10 december 2018
Analyse labonderzoek: 17 - 21 december 2018
Rekenkundige modelering: 17 december 2018 - 18 januari 2019
Beantwoording vragen: 21 januari - 1 februari 2019

Werkzaamheden op locatie
Uitvoeren onderzoek: 12 - 23 november 2018
Lab onderzoek: 26 november - 14 december 2018

Monitoring
Automatische peilbuismonitoring: 12 november 2018 - 6 februari 2019
Hoogtemetingen: 22 oktober, 19 november, 17 december 2018, 14 januari, 11 februari 2019

GRONDWATER

Wat is de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwaterpeil ?

De gemeente beheert het grondwaterpeil in het openbare gebied (dat eigendom is van de gemeente). De gemeente heeft een zorgplicht voor het grondwater in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom en tot aan de erfgrens. Vanaf de erfgrens is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het grondwaterpeil van het perceel. De gemeente moet overtollig grondwater van de perceeleigenaar verwerken/afvoeren.

Hoe zit het nu precies met de taken van het Waterschap?

Het waterschap houdt zich bezig met
- Waterkeringen: zeedijk en boezemkeringen
- Waterbeheersing: waterafvoer, waterberging, wateraanvoer, oppervlaktewaterkwaliteit
- Vaarwegbeheer: vaarwegen voor recreatievaart, Bruggen
- Waterzuivering

Wie is nog meer waterbeheerder?

Rijk / Rijkswaterstaat: rijkswateren en Waddenzee
Provincie: Diepe grondwater/vergunning drinkwateronttrekkingen, Vaarwegbeheer
Gemeente: Inzameling en transport huishoudelijk afvalwater(riolering), Waterbeheer openbare ruimte
Eigenaar: Op eigen perceel/ontwatering (natuur, landbouw, eigenaar gebouwen, wegen)Of samen met aanliggende eigenaar (schouwsloot)

In de onderzoeksvragen staat dat er wordt gekeken naar de invloed van de bemaling. Wat wordt hier mee bedoeld?

Hier wordt mee bedoeld dat alle rioleringswerkzaamheden die in 2016 en 2018 zijn uitgevoerd, worden meegenomen in het onderzoek.

Hoe staat het met de bronbemaling op andere locaties in Noordenveld?

Op dit moment wordt er geen bronbemaling meer toegepast.

Het begrip 'wateronderlast' komt nergens in de presentatie van het Waterschap voor. In de kruipruimte van onze woning stond ieder jaar van begin november tot plusminus april, water. Sinds enkele jaren is dit niet meer het geval. Dit heeft dus niets met de droogte van dit jaar te maken. Bij navraag bleek dat dit ook het geval is bij andere woningen. Wat is er gebeurd, waardoor een situatie van wateroverlast (zie GRP) is veranderd in wateronderlast? Dit gegeven hebben wij ook gemeld tijdens het interview met CRUX.

Deze vraag hebben we voorgelegd aan CRUX engineering.

OVERIGE VRAGEN

Woonborg heeft haar woningen aan een Quikscan onderworpen. Is Woonborg bereid de gegevens van dit onderzoek, met de gemeente en de bewoners te delen?

Deze vraag zou u aan Woonborg moeten stellen. Op basis van de AVG mag Woonborg niet zomaar gegevens delen. Woonborg en de gemeente gaan wel in gesprek met elkaar hierover.

Hoe zit het met het onderzoek van Koen Meijer in de wijk?

De verzekeraar van de gemeente heeft contact gezocht met de verzekeraar van Koen Meijer. Deze heeft besloten het onderzoek van CRUX af te wachten. Te meer omdat er in Nederland maar twee bedrijven zijn, die een dergelijk onderzoek kunnen doen. CRUX is er één van die twee

Wat kan ik doen als ik de bewonersbrief wil ontvangen?

U kunt zich hiervoor aanmelden per mail. Op de homepage van de website van de gemeente staat een knop 'Schade Wijk Middenveld'. Aan de rechterkant zie u dan een knop die rechtstreeks naar het aanvragen van de Nieuwsbrief gaat.