Artikel Privacybeleid en regels van de gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. Er is privacy-beleid en een privacyreglement vastgesteld. Daarin is verwoord hoe de gemeente uw privacy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen. Dus ook in Nederland.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. Gemeente Noordenveld bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

Gemeente Noordenveld gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij Gemeente Noordenveld heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt Gemeente Noordenveld niet meer gegevens dan noodzakelijk. Gemeente Noordenveld neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Gemeente Noordenveld:

  • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk (Postbus 109, 9301 AC Roden) als via de e-mail (postbus@gemeentenoordenveld.nl) ingediend worden onder vermelding van 'verwerking persoonsgegevens'. De gemeente heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Aan de hand van een verzoek kan de gemeente aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Vragen of opmerkingen

Wanneer er verder nog vragen zijn over de toepassing van de AVG door de gemeente dan kunt u deze vragen schriftelijk stellen, onder vermelding van 'verwerking persoonsgegevens' via de mail: postbus@gemeentenoordenveld.nl of via de post: Postbus 109, 9301 AC Roden.

Functionaris Gegevensbescherming

Op grond van de AVG is gemeente ook verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen. De gemeente Noordenveld heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Hij is op de volgende manieren bereikbaar: