Artikel Bijstand gehandicapte kiezer

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking.

In hulp aan verstandelijk gehandicapten is niet voorzien. De reden hiervoor is dat, zover verstandelijk gehandicapten niet zonder hulp kunnen stemmen, zij kennelijk niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. Zie hiervoor de Kieswet Artikel J 28 .

Hulp is ook niet toegestaan aan kiezers die analfabeet zijn of moeite hebben met het lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Zij mogen zich in het stemhokje niet laten begeleiden door een andere persoon. Buiten het stemhokje is het wél toegestaan om uitleg te geven maar het uitbrengen van de stem gebeurt persoonlijk.

Hulp aan kiezers met lichamelijke beperking

Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een lid van het stembureau of een door hemzelf aangewezen persoon. Deze bijstand kan inhouden dat het stembiljet wordt ingevuld overeenkomstig de instructie van de kiezer.

De voorzitter van het stembureau ziet erop toe dat er alleen hulp wordt verleend als dit volgens de Kieswet is toegestaan.