Artikel Burgerinitiatief

Wat is een Burgerinitiatief?

De verordening Burgerinitiatief Noordenveld biedt u de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een onderwerp dat u belangrijk vindt, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hier kunt u lezen wat u moet doen om uw onderwerp op de raadsagenda te zetten.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Als u een onderwerp op de raadsagenda wilt zetten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u moet inwoner zijn van de gemeente Noordenveld
  • u moet kiesgerechtigd zijn voor de raadsverkiezingen. Hierop bestaat een uitzondering.
    U kunt namelijk ook een burgerinitiatief indienen of ondersteunen wanneer u zestien of zeventien jaar bent en uitsluitend vanwege uw leeftijd nog niet kiesgerechtigd.

Vul het formulier in!

Voor het indienen van een verzoek voor een burgerinitiatief is een speciaal formulier beschikbaar. U kunt het downloaden (onder Meer informatie), ook is het verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis, bij de bibliotheek te Peize en in de Brinkhof te Norg.
Op dit formulier omschrijft u uw onderwerp en de reden waarom u het op de agenda van de Raad wilt zetten. Maakt u bij uw verzoek vooral gebruik van dit formulier! Dat vergemakkelijkt en versnelt de afhandeling van uw verzoek.

Zorg ervoor dat uw initiatief:

  • wordt gesteund door minstens 24 andere inwoners van Noordenveld die voldoen aan de onder 1 en 2 genoemde voorwaarden;
  • een onderwerp betreft waar de gemeenteraad over kan beslissen
  • geen klacht betreft over een gedraging van het gemeentebestuur (Daarvoor biedt artikel 9 van de Algemene wet bestuursrecht een aparte procedure)
  • geen bezwaar betreft tegen een besluit van het gemeentebestuur (zie artikel 7 van de Algemene wet bestuursrecht)
  • geen onderwerp betreft waarover de Raad tijdens de lopende raadsperiode een besluit heeft genomen
  • Vul het formulier volledig in

Inleveren

Vervolgens maakt u een afspraak met de griffie van de gemeente Noordenveld om het volledig ingevulde formulierpersoonlijk te komen inleveren. Denk eraan het formulier minstens twee weken voorafgaande aan de raadsvergadering waarin u uw initiatiefvoorstel behandeld wilt hebben, bij de griffie in te leveren. U dient daarvoor een afspraak te maken via ons algemene telefoonnummer 050 - 50 27 222. Als u het ingevulde formulier inlevert bij de griffie, dan bent u verplicht zich te legitimeren. Neem daarom een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart mee. Dit geldt ook voor een eventuele plaatsvervanger.

Vervolg

De Raad besluit of uw onderwerp tijdens de daarop volgende vergadering wordt behandeld. Het kan dus zijn dat de Raad besluit uw verzoek niet te behandelen, bijvoorbeeld omdat het niet aan de eisen voldoet. Uiteraard krijgt u daarvan bericht.

Uitnodiging

Als de Gemeenteraad besluit uw initiatief te behandelen, dan krijgt u een uitnodiging voor deze vergadering. Tijdens deze vergadering krijgt u gelegenheid uw initiatief toe te lichten. Tijdens deze vergadering besluit de Gemeenteraad over de inhoud van uw initiatief.

Meer informatie

Hiervoor kunt u terecht bij de Raadsgriffie Noordenveld postbus@gemeentenoordenveld.nl
U kunt ook bellen met telefoonnummer 050 - 50 27 222.