Nieuwsbericht Plan Steengoed Wonen te Een

Gepubliceerd op: 18 april 2017 13:50

Op dinsdag 11 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de intentieovereenkomst met de stichting Steengoed Wonen in Een te beëindigen.

Stichting Steengoed Wonen in Een wil op de leegstaande schoollocatie van CBS de Regenboog een woon/zorgvoorziening sociale huur ontwikkelen met diverse wooneenheden voor ouderen die bij voorkeur uit Een komen. Daarvoor heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met de stichting Steengoed Wonen in Een met als doel om samen te onderzoeken of op de locatie van voormalig CBS de Regenboog een woon-/zorgvoorziening voor 10 tot 15 wooneenheden haalbaar en realiseerbaar is voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar en bij voorkeur uit Een komen.

Financieel niet haalbaar

Wethouder Jos Huizinga: "Hoewel de stichting Steengoed Wonen aangaf blij te zijn dat er nu een duidelijk standpunt door de gemeente is ingenomen is de stichting echter ook zeer teleurgesteld over het ingenomen standpunt. Het college concludeerde uiteindelijk dat het initiatief van Steengoed Wonen voor de gemeente financieel niet haalbaar en realiseerbaar is. Wel is gezamenlijk de conclusie getrokken dat het goed zou zijn geweest als in een beginstadium kaders waren gesteld over bijvoorbeeld voorwaarden, acceptabele risico's of de grootte van een eventuele bijdrage van de gemeente. Om dergelijke kaders of uitgangspunten alsnog te formuleren is wel meer tijd nodig. Het geduld van de stichting was echter op en heeft ons per e-mail laten weten geen andere weg te zien dan te stoppen. Het college heeft vervolgens geconcludeerd dat de eerder aangegane intentieovereenkomst met de stichting beëindigd is, en besloten de school (voorlopig) niet te slopen. Nu gaat een interne projectgroep een collegeadvies opstellen over mogelijke verkoop van de school. Indien te zijner tijd besloten wordt tot verkoop van de school kan Steengoed Wonen desgewenst, net als ieder ander, ook met een bod en met een (aangepast) plan komen."

Financiën

Uit de financiële toelichting van Steengoed Wonen blijkt dat de totale gemeentelijke kosten zouden neerkomen op circa € 500.000 met daarnaast een garantstelling van € 350.000 voor 12 woningen plus 1 beheerderswoning. Deze kosten zijn voor de gemeente te hoog, de gevraagde middelen en dekking zijn (voor het grootste deel) niet beschikbaar en passen niet in het beleid. Al het risico (garantstelling, planschaderisico, onvoorziene kosten en wijzigingen) komt bij de gemeente te liggen en het risico van de garantstelling van € 350.000 wordt bij een dergelijk kleine stichting als te hoog ingeschat voor de gemeente.

Overwegingen

Hoewel vanuit planologie, welstand en stedenbouw de voorkeur aan hergebruik van het bestaande gebouw gegeven wordt, levert de gewenste woon / zorgvoorziening in relatie tot de omgeving geen belemmeringen op en wordt het initiatief publiek rechtelijk als haalbaar en realiseerbaar ingeschat.

Steengoed Wonen heeft aangegeven de marktvraag van de doelgroep (uit Een) pas te kunnen onderzoeken nadat de gemeente positief besloten heeft op de gevraagde financiering. Dit is volgens de gemeente de omgekeerde volgorde.
Het realiseren van woningen voor de sociale verhuur is een taak van woningcorporaties, die zijn daarvoor opgericht. De corporatie, Actium in dit geval, heeft twijfels bij het project op lange termijn. Actium verwacht onvoldoende marktvraag voor sociale huur in dit segment, maar heeft waardering voor het initiatief en is daarom bereid in het planproces mee te doen. Actium is ook bereid een deel van het project (4 woningen) te realiseren/over te nemen maar wil voor de onrendabele top een beroep doen op de gemeentelijke Reserve sociale huisvesting Norg.