Nieuwsbericht Jaaroverzicht 2016 in één oogopslag

Gepubliceerd op: 06 juni 2017 09:25

Jaaroverzicht 2016

In dit jaaroverzicht over 2016 ziet u in één oogopslag wat de gemeente Noordenveld in 2016 heeft ontvangen en waaraan
het geld is uitgegeven. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente in 2016 een positief saldo heeft van € 2 miljoen. Dit positieve
saldo is vooral ontstaan door de eenmalige meevallers van grondverkopen van bijna € 1 miljoen. Het college stelt aan de
gemeenteraad voor dit overschot toe te voegen aan de reserves.

 

onderwerp inkomsten uitgaven saldo
burger en bestuur  1.520 7.310 - 5.790
integrale veiligheid    162 2.196 - 2.034
beheer openbare ruimte  1.111 8.240 -7.129
economische ontwikkeling    949 1.299 -    350
onderwijs  13.005  16.115  - 3.110
sport  1.725  3.390  -1.665
cultuur       77  1.321  -1.244
recreatie en toerisme       12     362  -   350
werk en inkomen 8.001  15.610  -7.609
zorg en welzijn 2.027  20.474 -18.447
milieubeheer  7.809  7.675 +   134
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  6.478
 7.307
 -   829
   42.876  91.299  -48.423
algemene dekkingsmiddelen:      
uitkering gemeentefonds      43.221
lokale belastingen en heffingen        7.299
         2.097
overige lasten              3
vennootschapsbelasting(over ondernemingsactiviteiten)            67
saldo        2.027

bedragen x € 1.000