Nieuwsbericht BRP-straat Veenhuizen

Gepubliceerd op: 07 februari 2017 15:45

Op 7 mei 2014 werd de locatie van de voormalige penitentiaire inrichting Groot Bankenbosch in Veenhuizen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in gebruik genomen als noodopvanglocatie. Dit als gevolg van de destijds hoge instroom van vluchtelingen. Al snel functioneerde de locatie als een soort van uitwijklocatie/ dependance voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het COA, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

Nareizigers

Vanwege de aanwezigheid van IND, de politie en het COA in Veenhuizen is besloten Groot Bankenbosch in te richten voor de nareizigers. De accommodatie, de voorzieningen en de omgeving zijn hiervoor uitermate geschikt. De nareizigers bestaan voornamelijk uit partners met kinderen, die een gezinslid nareizen, die eerder in Nederland asiel heeft aangevraagd en inmiddels een vergunning heeft gekregen. De gemeente Noordenveld neemt deze personen op in de Basisregistratie Personen (BRP) IND, COA en gemeente werken samen in de BRP-straat. Wat dit is wordt hieronder uitgelegd.

Versneld proces

Eerder gebeurde de inschrijving in de gemeente van de vergunninghouder. Nu zorgt de gemeente Noordenveld voor correcte inschrijving voor nareizigers ongeacht hun toekomstige woonplaats. De gemeente waar de nareiziger gaat wonen, hoeft dan alleen nog een adreswijziging in te voeren. Daarnaast is het proces voor uitreiking van de verblijfsvergunning versneld. Eerst wachtten nareizigers gemiddeld een maand in een opvanglocatie voordat men de verblijfspas kon ophalen. Nu ligt de vergunning meestal klaar bij aankomst in Veenhuizen. Dit komt doordat de administratie al gedaan wordt tijdens de reis naar Nederland.

Wat is de Basisregistratie Personen (BRP)?

Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan te geven bij de gemeente. De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar inwoners. Maar ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie. De overheid gebruikt uw gegevens alleen om haar taken goed uit te voeren.

Niet openbaar

In Nederland worden uw persoonsgegevens bijgehouden in de Basisregistratie Personen, afgekort als BRP. Hierin staan persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Deze gegevens zijn niet openbaar toegankelijk.

Hoe komt de overheid aan al deze persoonsgegevens?

We noemden het al: er zijn gegevens die u zelf verplicht moet doorgeven, bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als er een familielid van u overlijdt. Maar sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de woongemeente.

Vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland en wilt u langer dan vier maanden in Nederland verblijven, dan moet u uw vestiging doorgeven. Uw verblijf in Nederland moet wel rechtmatig zijn. Daarvoor moet u een geldige verblijfsstatus hebben.

Iedereen een uniek Burgerservicenummer

Iedereen die zich voor het eerst inschrijft in de BRP krijgt een Burgerservicenummer (BSN). Dit is uw eigen persoonsnummer voor uw contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Het BSN heeft voordelen voor u en voor de overheid. Het vergemakkelijkt uw contacten met de gemeente en met ander (overheids)organisaties.

BRP-straat Veenhuizen

In december 2015 is de gemeente Noordenveld begonnen met de voorbereidingen voor de BRP-straat in Veenhuizen. De BRP-straat Veenhuizen is een samenwerking tussen het COA, de IND en de gemeente Noordenveld. Op 21 december 2015 werd tussen de samenwerkende organisaties een convenant getekend voor de start van de BRP-straat. Inmiddels is het BRP-team van de gemeente uitgegroeid tot 25 medewerkers en zijn er ruim 8000 personen ingeschreven in de Basisregistratie Personen in Veenhuizen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk in de BRP-straat, waarom is de BRP-straat Veenhuizen uniek en waarom is de BRP-straat zo belangrijk?

Het doel van de BRP-straat

In de BRP-straat wordt een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen versneld ingeschreven in de BRP, de Basisregistratie Personen. Door de registratie in de BRP wordt er een Burgerservicenummer toegekend en kan de uitgifte van een verblijfsdocument eerder in het proces gedaan worden. Hierdoor kan de vergunninghouder sneller door het COA worden uitgeplaatst naar een andere gemeente. Omdat hij of zij in het bezit is van de juiste documenten wordt inschrijving elders in Nederland een kwestie van overschrijven. Het gehele proces levert een besparing op van capaciteit en kosten.

Algemene Asielprocedure

Voordat de na-reizigers zich melden in de BRP-straat Veenhuizen is er al een gezinslid die de Algemene Asielprocedure in Nederland heeft doorlopen. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen in Nederland. Als de IND de asielaanvraag inwilligt, mag de asielzoeker (voorlopig) in Nederland blijven wonen. Deze persoon krijgt verblijfsvergunning, mag werken en mag eventueel familieleden over laten komen.

Gezinshereniging

Bij gezinshereniging is sprake van het toelaten van vreemdelingen tot Nederland bij iemand met wie de gezinsband al bestond vóór de komst naar Nederland. In het geval van de na-reizigers die in Veenhuizen komen, gaat het om een asielzoeker die zijn gezin heeft achtergelaten en deze over laat komen naar Nederland.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Als iemand in Nederland officieel is toegelaten als asielzoeker, is volgens onze wet -en regelgeving erkend dat er een objectieve belemmering is om terug te keren naar het land van herkomst om daar het gezinsleven uit te oefenen. Het doel van de nareisprocedure is de eenheid van het gezin te herstellen. De aanvraag van gezinshereniging/nareis moet binnen 3 maanden nadat de asielvergunning is verleend, worden ingediend bij de IND. Dit kan alleen ingediend worden voor leden die feitelijk tot het gezin van de statushouder in Nederland behoren, zoals partner, echtgeno(o)t(e), kinderen (biologisch of adoptief) en (pleeg)ouders. De IND is ook gevestigd in de BRP-straat.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.ind.nl/familie.

Hoe gaat de inschrijving in zijn werk?

De IND vertelt de gemeente dat de na-reizigers binnen 90 dagen naar Nederland komen. Op dat moment gaat de gemeente aan de slag om een dossier voor te bereiden. Dit gebeurt aan de hand van papieren die zijn aangeleverd bij de IND. Alle papieren zijn vaak onderzocht op echtheid en vertaald door een beëdigd vertaler. Aan de hand hiervan kan de medewerker van de gemeente, met behulp van wet- en regelgeving van Nederland en van het land van herkomst de nodige formulieren invullen. Mochten bepaalde gegevens niet uit de papieren gehaald kunnen worden, dan zal er een Verklaring onder Ede moeten worden afgenomen om de gegevens toch op te kunnen nemen in de BRP.

BRP-proof

Nadat de gemeente het dossier zogenaamd BRP-proof heeft gemaakt, gaat het dossier retour naar de IND. De IND controleert de dossiers en archiveert het dossier tot de nareizigers zich melden in Veenhuizen.

Drie-daagse procedure

Op dat moment gaat de driedaagse procedure van start.

Dag 1

  • Opvang door medewerker IND

De nareiziger meldt zich in Veenhuizen en wordt geregistreerd door de IND. Ook worden de reisdocumenten van de nareiziger gekopieerd.

  • Opvang door medewerker COA

Hierna geeft een medewerker van het COA de nareiziger praktische informatie over het verblijf op Groot Bankenbosch in Veenhuizen. Er komt van alles aan de orde. Wat gaat er de komende dagen gaat gebeuren? Wat zijn de huisregels. Wat wordt er van de bewoners verwacht? Wat zijn de openingstijden van het restaurant?

  • Verblijfplaats in Veenhuizen

Daarna krijgt de nareiziger de verblijfplaats voor de komende dagen te zien. Er wordt een lakenpakket en de nodige spullen voor het drie-daagse verblijf. Voor meer informatie zie www.coa.nl

Dag 2

Op de tweede dag is er een gesprek bij het GCA (Gezondheids Centrum asielzoeker). De medische historie en eventueel medicijngebruik van de nareiziger wordt bekeken. Ook is dit de dag waarop de TBC-screening plaats vindt. Voor meer informatie zie http://www.gcasielzoekers.nl/

Dag 3

  • Uitreiking papieren

Vandaag wordt het bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland uitgereikt door de IND. Indien beschikbaar, is dit ook het moment dat de verblijfspas wordt overhandigd.

  • Huisvesting

Hierna volgt het huisvestingsgesprek met het COA De nareiziger krijgt dan te horen waar ze na hun verblijf in Veenhuizen naartoe zullen gaan, het huis van de familie/relatie op grond waarvan de nareiziger hier mag zijn of een AZC in afwachting van een beschikbare woning.

  • Registratie door de gemeente

Na de gesprekken met de IND en het COA gaan de nareizigers naar de gemeente voor de registratie in de BRP. Tijdens het gesprek met de medewerker van de gemeente wordt er kort uitgelegd wat de registratie in de BRP inhoudt. De gesprekken worden altijd gevoerd met behulp van een tolk in de moedertaal van de nareiziger. De persoonsgegevens zoals voorbereid in het dossier wordt met de mensen geverifieerd en daar waar nodig gecorrigeerd. De reisdocumenten worden gecontroleerd en een eventuele Laissez-passer wordt door de gemeente in Veenhuizen ingenomen en vernietigd.

  • Vervolg registratie

Na dit gesprek worden de gegevens verwerkt in de BRP. Binnen twee weken ontvangen de nareizigers een brief van de gemeente Noordenveld met daarin een overzicht van de gegevens van de BRP. Op deze zogeheten persoonslijst staat ook het BSN vermeld. De nareizigers krijgen dus niet direct beschikking tot hun BSN. Dat komt omdat de gemeente op dag drie het adres van de nareiziger ontvangt. De post wordt dus altijd naar het adres gestuurd waar de nareizigers ook daadwerkelijk verblijven.

Dag 4

Op de vierde dag gaan de nareizigers naar de, door het COA, aangewezen huisvesting. Vanaf Groot Bankenbosch Veenhuizen wordt men met de bus naar het station in Assen gebracht en vanuit Assen reist men door naar een locatie in Nederland.