Nieuwsbericht BMC presenteert onderzoeksrapport Landgoed Mensinge

Gepubliceerd op: 08 februari 2017 20:05

Het onderzoeksrapport geeft de resultaten weer van een onderzoek dat door onderzoeksbureau BMC is gedaan naar de bedrijfsorganisatorische en financiële gezondheid van stichting Landgoed Mensinge te Roden. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Noordenveld en met volledige medewerking van Stichting Landgoed Mensinge.

Aanleiding

Directe aanleiding voor het doen van onderzoek was het nieuwe beleidsplan van de Stichting Landgoed Mensinge 2016 – 2019 . Hierin werd een  substantiële verhoging van de gemeentelijke subsidiegevraagd omdat de Stichting binnen de huidige beschikbare middelen niet kon voldoen aan de gemeentelijke opdracht. De gemeente heeft vervolgens laten onderzoeken of een extra grote en structurele bijdrage de gesignaleerde problemen van de stichting op zouden lossen.

Conclusies 

In het rapport staat dat Stichting Landgoed Mensinge goed presteert, met name op het gebied van theater en filmprogrammering. Het lukt de stichting echter niet om binnen de huidige subsidiekaders een sluitende exploitatie te realiseren. In het onderzoeksrapport wordt uitgegaan van een noodzakelijke sanering van € 150.000. Aan de gemeente wordt gevraagd om dit bedrag incidenteel bij te dragen zodat de stichting weer een financieel gezonde reservebasis heeft.

Oorzaken

Oorzaken voor deze ontstane situatie zijn volgens het rapport een te brede gemeentelijke opdracht waardoor de gemeentelijke sturing onvoldoende was. De stichting heeft de vrijheid genomen om de opdracht breed in te vullen. Er is daardoor een te zware organisatiestructuur gecreëerd en er zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten ontwikkeld die geleid hebben tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.

Twee sporen

In het rapport worden twee sporen genoemd om de exploitatie van Mensinge weer binnen de gestelde subsidiekaders te krijgen. Het eerste spoor is snelle sanering en herstructurering / optimalisering van de bedrijfsvoering. Het tweede spoor is het ontvlechten van de huidige culturele functies (theater / cinema en museum /erfgoed). Beide sporen moeten bij voorkeur in samenhang met elkaar worden uitgewerkt.

Doorontwikkeling

Cultuurwethouder Alex Wekema en het bestuur van stichting Landgoed Mensinge onderschrijven de bevinden van het rapport.
Alex Wekema: "Ik ben blij dat het rapport nu verschenen is. Het rapport geeft helder aan wat er nodig is om de urgente financiële problemen op te lossen, onder andere door snel te saneren. Daar zal ik mij hard voor maken. Daarnaast is het belangrijk dat het stichtingsbestuur haar taak van herstructurering van de organisatie oppakt. De gemeente zal keuzes gaan maken in de ontvlechting van de culturele functies, de uitvoering hiervan zullen we in gezamenlijkheid met de stichting op gaan pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we met de aanbevelingen uit het rapport de huidige problemen kunnen oplossen en tot een doorontwikkeling kunnen komen van de functies van het landgoed en dat is natuurlijk positief."
Voorzitter Ton Driessen van stichting Landgoed Mensinge: "Ook wij delen de conclusies van het rapport. We zijn vanzelfsprekend blij dat het rapport onze prestaties positief waardeert. We beseffen tegelijkertijd dat er een omslag moet komen in de organisatie en structuur van stichting Landgoed Mensinge. Deze doorontwikkeling biedt positieve kansen en daar gaan wij ons als bestuur samen met de gemeente hard voor maken."

Het rapport wordt op korte termijn ter besluit voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad van Noordenveld. Aan de hand van dat besluit zal er verder gewerkt worden aan de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.