Nieuwsbericht Afdekplicht voor alle mestbassins

Gepubliceerd op: 01 mei 2018 09:15

Afdekplicht voor alle mestbassins

Heeft u een mestbassin of mestsilo gebouwd vóór 1 juni 1987 die niet voorzien is van een afdekking? Deze mestbassins moeten volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer sinds 1 januari 2018 zijn voorzien van een afdekking. De afdekplicht geldt nu voor alle mestbassins en mestsilo's.
De afdekking moet, net als het mestbassin, zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de afdekking is uitgevoerd overeenkomstig de BRL 2342. De kwaliteitsverklaring stuurt u naar de gemeente.
De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) ziet toe op de afdekplicht en voert controles uit.

Wel vergunde maar niet opgerichte melkveestallen

Heeft u in de afgelopen jaren een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw of uitbreiding van een stal voor het houden van melkkoeien en deze nog niet opgericht? Dan is onderstaande mededeling voor u van belang.

De maximale emissiewaarde van stallen die ná 1 januari 2018 worden opgericht moeten voldoen aan kolom C uit bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting. De maximale emissiewaarde bedraagt 8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Wanneer u een huisvestingssysteem heeft gekozen met een hogere ammoniakemissie dan deze maximale emissiewaarde mag de stal niet worden opgericht. U moet alsnog een huisvestingssysteem aan vragen die voldoet aan de maximale emissiewaarde. Als u dat niet doet, dan moet het huisvestingssysteem later worden aangepast met hogere kosten als gevolg. De verschillende huisvestingssytemen kunt u vinden in de Regeling ammoniak en veehouderij of op www.infomil.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via postbus@gemeentenoordenveld.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente of met de RUD Drenthe via het telefoonnummer 0800-9102 of via info@ruddrenthe.nl.